Działalność Grupy

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy

Grupa narażona jest na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu

Światowy sektor giełd charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, a w ostatnich kilku latach na świecie nasiliła się konsolidacja i globalizacja giełd. Konsolidacja branży może zahamować proces planowanego wzmocnienia międzynarodowej pozycji GPW i ograniczyć możliwości rozwoju na rynkach kapitałowych regionu Europy Środkowej i Wschodniej, negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki, zakładającej uzyskanie pozycji regionalnego centrum finansowego i regionalnego centrum obrotu instrumentami finansowymi.

Zmiany regulacyjne, które zostały wprowadzone w ostatnich latach umożliwiły pojawienie się w sektorze giełdowym szeregu alternatywnych platform obrotu, w tym wielostronnych systemów obrotu (ang. multilateral trading facilities, MTF) oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych (ang. electronic communication network, ECN), co ułatwiło zmiany regulacyjne i postęp technologiczny. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej konkurencja ze strony platform MTF nie jest zbyt silna, jednak jej wzrost w przyszłości może spowodować spadek obrotów na giełdach, w tym na GPW. Opłaty pobierane przez MTF-y są relatywnie niskie w porównaniu z opłatami pobieranymi przez GPW, co może spowodować presję cenową i utratę udziału w rynku, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

W styczniu 2012 r. prowadzony w ramach Grupy Kapitałowej GPW przez BondSpot S.A. rynek Treasury BondSpot Poland został ponownie wybrany przez Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych i zaakceptowany przez Ministra Finansów jako Rynek elektroniczny na okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2014 r., stanowiący referencyjną platformę wtórnego obrotu długiem skarbowym, na którym realizowane są obowiązki DSPW w zakresie kwotowania skarbowych papierów wartościowych oraz przeprowadzane są codzienne sesje fixingowe skarbowych papierów wartościowych. Wybór innej niż BondSpot platformy na kolejny okres rozpoczynający się 1 października 2014 r. może przełożyć się na istotny spadek obrotów na TBSP i przychodów spółki BondSpot.

Na ryzyko konkurencji m.in. ze strony dużych zagranicznych giełd narażona jest Towarowa Giełda Energii – w  szczególności w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną. Wraz z rozwojem połączeń transgranicznych giełdy te mogą próbować przejąć część obrotu prowadzonego przez TGE.

Konkurencja cenowa i zmiany w zakresie polityki opłat obejmujące cały sektor giełd mogą skutkować zmniejszeniem przychodów GPW

Koszty zawierania transakcji na dużych giełdach zagranicznych i MTF-ach są niższe niż na GPW. Procesy konsolidacyjne w globalnym sektorze giełd oraz rozwój MTF-ów mogą zwiększyć presję na obniżenie opłat pobieranych od zawieranych transakcji na globalnych rynkach finansowych. W konsekwencji klienci GPW mogą wywierać presję na obniżenie przez GPW opłat pobieranych z tytułu notowań i obrotu, co może spowodować zmniejszenie przychodów Grupy. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy i wyniki działalności.

Działalność Grupy jest uzależniona od zdolności pozyskiwania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników

Efektywne zarządzanie działalnością Grupy wymaga zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kompetencje, które posiadają pracownicy Grupy są określane jako rzadkie z racji unikalnego charakteru działalności Grupy. Każdy przypadek zwiększonej rotacji pracowników zatrudnianych na kluczowych stanowiskach może wpłynąć na czasowe obniżenie efektywności działania Grupy, ze względu na długotrwały proces szkolenia konieczny do przygotowania nowych pracowników do objęcia takich stanowisk. Może to negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, możliwość osiągnięcia celów strategicznych lub perspektywy rozwoju

Działalność Grupy jest uzależniona od osób trzecich, nad którymi Grupa ma ograniczoną kontrolę lub nie ma żadnej kontroli

Działalność Grupy jest uzależniona przede wszystkim od KDPW i KDPW_CCP oraz kilku usługodawców, głównie podmiotów świadczących usługi informatyczne. Systemy teleinformatyczne używane przez Grupę w celu prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi są wysoko specjalistyczne oraz dostosowane do potrzeb Grupy i nie są powszechnie stosowane w Polsce lub za granicą. W związku z tym wybór usługodawców w tym zakresie jest ograniczony. Nie ma gwarancji, że usługodawcy Grupy będą w stanie efektywnie kontynuować świadczenie usług lub że będą w stanie świadczyć niezbędne usługi, ani też że będą w stanie odpowiednio poszerzyć swoją ofertę, by zaspokoić potrzeby Grupy. Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie systemów albo częściowe lub całkowite zaprzestanie świadczenia istotnych usług przez usługodawców, w połączeniu z niezdolnością Grupy do zapewnienia alternatywnego rozwiązania w odpowiednim czasie, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Systemy transakcyjne Grupy mogą ulec awarii

Działalność Grupy jest uzależniona od skutecznego funkcjonowania jej systemów obrotu, które są narażone na ryzyko przerw w działaniu i naruszenia ich bezpieczeństwa. Niezawodność działania systemów obrotu Grupy jest równie ważna co ich wydajność. Elektroniczne platformy obrotu Grupy, systemy komputerowe i komunikacyjne oraz inne systemy Grupy są narażone na uszkodzenia, przerwy w działaniu lub awarie. W przypadku awarii lub spowolnionego działania systemów Grupy lub systemów należących do zewnętrznych usługodawców może dojść m.in. do następujących sytuacji: nieprzewidziane zakłócenia w obsłudze uczestników rynku i klientów Grupy, wydłużone czasy reakcji lub opóźnienia w realizacji transakcji; niepełna lub nieprawidłowa rejestracja lub przetwarzanie transakcji; straty finansowe i odpowiedzialność wobec klientów; spory sądowe lub inne roszczenia względem Grupy, w tym skargi do KNF, postępowania lub sankcje.

Awarie systemu transakcyjnego oraz innych zintegrowanych z nim systemów informatycznych mogą wpłynąć na zakłócenie przebiegu sesji, a w konsekwencji na spadek wielkości obrotów i zaufania do rynku, co w efekcie może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki Grupy, jej sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.

Funkcjonowanie elektronicznych platform obrotu Grupy wiąże się z przechowywaniem i przekazywaniem danych klientów. Bezpieczne przekazywanie informacji jest kluczowym elementem działalności Grupy. Awarie platform, w tym naruszenie ich bezpieczeństwa, mogą narazić Grupę na ryzyko utraty tych informacji, a co za tym idzie – na ryzyko powództwa i ewentualnego poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli wskutek działania osoby trzeciej, błędu pracownika, naruszenia obowiązków pracowniczych lub z innego powodu dojdzie do naruszenia zabezpieczeń systemów Grupy, co w rezultacie doprowadzi do uzyskania nieupoważnionego dostępu osób trzecich do informacji na temat obrotu lub innych informacji, np. dotyczących klientów, może ucierpieć reputacja Grupy oraz jej działalność, a Grupa może ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe. Jeżeli dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Grupy, jego faktycznego naruszenia lub sytuacji postrzeganej jako takie naruszenie, uszczerbku może doznać powszechna ocena skuteczności zabezpieczeń stosowanych przez Grupę, a uczestnicy rynku i klienci mogą ograniczyć lub przerwać korzystanie z jej elektronicznych platform obrotu. Grupa może być zmuszona do wykorzystania znacznych dodatkowych środków na ochronę przed groźbą naruszenia bezpieczeństwa lub ograniczenia zaistniałych problemów, w tym poprawę reputacji utraconej wskutek ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Spółka pracuje nad wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego i stworzeniem platformy technologicznej, która będzie dorównywać rozwiązaniom stosowanym na innych giełdach europejskich i MTF-ach, co z kolei umożliwi jej skuteczne konkurowanie z nimi również w sferze technologicznej. Takie działania wymagają dodatkowego kapitału i pociągają za sobą konieczność modernizacji systemów i szkolenia personelu w zakresie ich używania i obsługi. Jeżeli Spółce nie uda się wprowadzić takich modernizacji lub efektywnie ich wykorzystać, może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Opóźnienie wdrożenia nowego systemu transakcyjnego może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, wynik działalności operacyjnej i pozycję konkurencyjną

W październiku 2010 r. GPW zawarła z NYSE Technologies SAS Umowy IT dotyczące dostawy systemu UTP, udzielenia licencji na korzystanie z systemu UTP i świadczenia usług serwisowych. Pomyślne wdrożenie UTP ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji konkurencyjnej GPW, umożliwienia Spółce realizacji biznesplanu i osiągnięcia strategicznych celów. Opóźnienie wdrożenia systemu UTP może wpłynąć na zmniejszenie korzyści oczekiwanych w związku z jego uruchomieniem, co może wywrzeć istotny negatywny wpływ na pozycję konkurencyjną, perspektywy rozwoju oraz wyniki działalności Grupy.

Spadek aktywności emitentów i inwestorów może doprowadzić do zmniejszenia się liczby i wartości ofert papierów wartościowych oraz wolumenów obrotów

Wysokość przychodów Grupy i jej rentowność w dużym stopniu zależą od poziomu aktywności inwestorów na GPW, w szczególności zaś od wolumenu, wartości i liczby zleceń instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu; liczby i wartości rynkowej akcji znajdujących się w wolnym obrocie na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w szczególności na Głównym Rynku; liczby i wartości nowych emisji i nowych emitentów; oraz liczby uczestników rynku. Spadek liczby notowanych instrumentów finansowych, zmniejszenie się liczby i wartości ofert lub aktywności inwestorów może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Spółka ma ograniczony wpływ na wysokość opłat regulacyjnych stanowiących znaczący udział w kosztach Grupy

GPW i KDPW mają obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na pokrycie rocznego budżetu KNF z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wysokość tych opłat ustalana jest w oparciu o przewidywane koszty nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym na dany rok oraz w oparciu o szacowane przychody uzyskiwane przez KNF od uczestników rynku. GPW nie jest w stanie przewidzieć ostatecznej kwoty, jaką będzie zobowiązana uiścić na rzecz KNF w danym roku.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.