Przepisy prawa i regulacje

Czynniki ryzyka związane z przepisami prawa i regulacjami

Działalność Grupy jest ściśle regulowana, w związku z czym zmiany regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności

Grupa prowadzi działalność głównie w Polsce. Polski system prawny i otoczenie regulacyjne mogą ulegać częstym i czasem znaczącym nieoczekiwanym zmianom, a obowiązujące w Polsce przepisy prawa i regulacje mogą być przedmiotem sprzecznych ze sobą urzędowych interpretacji. Rynek kapitałowy oraz rynek obrotu towarami giełdowymi jest w szerokim zakresie poddany regulacjom państwowym i może podlegać coraz większemu nadzorowi.

Dla rozwoju rynku obrotu energią elektryczną istotny jest istniejący na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania obowiązek sprzedaży przez wytwórców energii elektrycznej 15% energii przez nich wyprodukowanej na giełdach towarowych lub na rynkach organizowanych przez podmioty prowadzące na terytorium Polski rynki regulowane. Istotny jest także dodatkowy obowiązek podmiotów korzystających z rekompensat na podstawie Ustawy o Pokrywaniu Kosztów do sprzedaży pozostałej części wyprodukowanej przez te podmioty energii w przetargu, na giełdach towarowych lub na rynkach organizowanych przez podmioty prowadzące na terytorium Polski rynki regulowane. Zmiany regulacji dotyczących tych obowiązków oraz stopniowe ograniczenie kręgu podmiotów korzystających z rekompensat może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki działalności.

Rozwój obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii oraz działalności rejestru tych świadectw pochodzenia przez TGE jest silnie uzależniony od istnienia i kształtu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne w zakresie wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i z kogeneracji. Nakładany na przedsiębiorstwa zajmujące się handlem energią obowiązek umarzania rosnącego w kolejnych latach odsetka świadectw pochodzenia energii w odniesieniu do energii sprzedanej odbiorcom końcowym (lub uiszczania opłaty zastępczej) jest siłą sprawczą rosnących wolumenów obrotu i przychodów TGE w tym obszarze. Zmiany regulacji dotyczących tych obowiązków oraz stopniowe ograniczenie kręgu podmiotów korzystających z rekompensat może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki działalności.

Zmiany regulacyjne mogą negatywnie wpływać na Grupę oraz na obecnych i przyszłych odbiorców świadczonych przez nią usług. Przykładowo, mogą zostać wprowadzone zmiany skutkujące spadkiem atrakcyjności notowania spółek bądź obrotu na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, bądź spadkiem atrakcyjności korzystania z usług świadczonych przez Grupę. Ponadto, w Polsce mają zastosowanie regulacje przyjęte w UE, w tym m.in.: Dyrektywa MiFID, Dyrektywa Prospektowa oraz Dyrektywa o Przejrzystości. Zmiany tych regulacji oraz ich implementacja mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Zmiany przepisów podatkowych lub ich urzędowych interpretacji mogą istotnie negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności

Zmiany przepisów podatkowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy. Istnieje ryzyko, że wraz z wprowadzeniem nowych regulacji Grupa będzie musiała podjąć działania dostosowawcze, co może skutkować powstaniem znaczących kosztów wymuszonych okolicznościami związanymi z dostosowaniem się do nowych przepisów oraz kosztów związanych z niestosowaniem się do nich. Istnieje ryzyko, że poszczególne interpretacje podatkowe, uzyskane przez Grupę oraz stosowanie przez nią obecnych i przyszłych przepisów polskiego prawa podatkowego zostaną zakwestionowane. To z kolei może skutkować nałożeniem na Grupę kar i innych sankcji lub potrzebą rewizji praktyk przyjętych przez spółki Grupy.

W Polsce Grupa podlega właściwości różnych organów podatkowych, które mogą wydawać własne, czasem sprzeczne, interpretacje w sprawach podatkowych. Na tle stosowania przepisów prawa podatkowego może pojawić się szereg kontrowersji, a przepisy te mogą nie być stosowane jednolicie. Ponadto zmieniające się interpretacje przepisów podatkowych stosowane przez różne organy podatkowe, długie okresy przedawniania się zobowiązań podatkowych oraz stosunkowo wysokie kary i inne sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów mogą skutkować istotnym ryzykiem podatkowym.

Zmiany przepisów dotyczących OFE i inne zdarzenia mające wpływ na te fundusze mogą skutkować zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej na GPW

Zaangażowanie inwestycyjne OFE w akcje polskich spółek notowanych na rynku regulowanym GPW na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 92 mld zł, co stanowi 34,2% wartości krajowych akcji będących w wolnym obrocie na GPW. Historycznie, OFE były jednym z głównych źródeł dopływu kapitału na GPW. Wielkość dopływu kapitału z OFE zależy od wpłat składek do tych funduszy, wypłat dokonywanych na rzecz beneficjentów oraz od decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez OFE. Na działalność OFE istotny wpływ mają zmiany demograficzne ludności Polski oraz obowiązujące wymogi regulacyjne. Zmiany w przepływach środków do i z OFE lub ich decyzje inwestycyjne mogą skutkować obniżeniem poziomu inwestycji w aktywa będące przedmiotem obrotu na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w szczególności na Głównym Rynku.

Grupa jest narażona na ryzyka związane ze zmianami w regulacjach dotyczących OFE, w tym w zakresie wpłat składek do systemu emerytalnego i ograniczeń alokacji aktywów. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania wielkość składki przekazywanej do OFE wynosi 2,8% wynagrodzenia brutto, w porównaniu do 7,3% w okresie do 30 kwietnia 2011 r. oraz 2,3% od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Ponadto na dzień przygotowania Sprawozdania, przepisy Ustawy o Funduszach Emerytalnych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia pozwalają OFE lokować do 47,5% aktywów w papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na giełdowym rynku regulowanym.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie inwestycyjne OFE w akcje notowane na GPW, ograniczenie wysokości składek wpłacanych do OFE lub ograniczenie limitu aktywów OFE, które mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na GPW, mogą mieć negatywny wpływ na poziom obrotów i popyt na akcje takich spółek.

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy wyznaczają również limity inwestowania OFE w instrumenty finansowe notowane na giełdach zagranicznych, które nie są notowane na GPW, co ogranicza możliwość inwestowania przez OFE w spółki notowane na innych giełdach do 5% wartości ich aktywów. Zgodność z prawem europejskim wspomnianego limitu była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W dniu 21 grudnia 2011 r. TSUE uznał, że powyższy limit wynikający z polskich przepisów jest niezgodny z prawem UE – ma charakter dyskryminujący oraz nie spełnia kryterium proporcjonalności, które uzasadniałyby wyjątek od zasady swobody przepływu kapitału. Konsekwencją wyroku TSUE jest obowiązek zmiany ustawy o OFE w powyższym zakresie. Zniesienie lub złagodzenie ograniczeń dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów zagranicznych, które nie są notowane na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w szczególności na Głównym Rynku, może spowodować zmniejszenie inwestycji OFE w instrumenty notowane na GPW. To z kolei może spowodować obniżenie poziomu obrotów oraz podaż instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, wpływając na spadek kursów, a tym samym na obniżenie wolumenów transakcji, a to może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.