Działalność

Jednostka dominująca oraz spółki zależne tworzące Grupę Kapitałową prowadzą działalność w zakresie rynku finansowego i towarowego.

 • Rynek finansowy obejmuje obsługę obrotu akcjami, instrumentami pochodnymi, instrumentami dłużnymi oraz innymi instrumentami finansowymi, a także obsługę emitentów oraz sprzedaż informacji.
 • Rynek towarowy obejmuje obrót energią elektryczną, gazem ziemnym (w transakcjach spotowych i terminowych) i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii, a także prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej („RŚP”), rozliczanie transakcji, rozrachunek towarów giełdowych i zarządzanie środkami systemu gwarantowania rozliczeń.

Grupa organizuje i prowadzi obrót:

Na rynkach GPW

 • Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi),
 • NewConnect (obrótakcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek),
 • Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi prowadzony przez GPW w ramach rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla klientów detalicznych),
 • poee Rynek Energii GPW (Rynek Dobowo-Godzinowy Energii Elektrycznej, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej),

Na rynku prowadzonym przez BondSpot

 • Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi),
 • Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi prowadzony przez BondSpot w ramach rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla klientów hurtowych),

Od I kwartału 2012 r. na rynkach zarządzanych przez Towarową Giełdę Energii

 • Rynki Energii (obrót energią elektryczną z fizyczną dostawą w ramach rynków: Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii),
 • Rynek Praw Majątkowych (obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej),
 • Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (obrót uprawnieniami do emisji CO2),
 • Giełda Gazu – począwszy od 20 grudnia 2012 r. (obrót gazem ziemnym z fizyczną dostawą w ramach rynków Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Terminowy Towarowy).

Ponadto, od I kwartału 2012 r., za pośrednictwem spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”), Grupa prowadzi rozliczenia i rozrachunek na rynku towarowym, natomiast za pośrednictwem spółki TGE – Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej.

W związku ze strategią Grupy GPW zakładającą koncentrację obrotu towarami giełdowymi na TGE, z upływem dnia 31 marca 2013 r. zaprzestane zostanie organizowanie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej przez GPW (poee Rynek Energii GPW).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.