Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW

Towarowa Giełda Energii S.A.

towarowaTGE jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce. Od 2000 roku prowadzi rynek energii, na którym operują największe przedsiębiorstwa energetyczne z Polski i Regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem obrotu na TGE są: energia elektryczna, gaz ziemny i prawa majątkowe do świadectw  pochodzenia energii elektrycznej. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnej infrastrukturze informatycznej oraz know–how, w 2005 i 2007 roku powierzono TGE utworzenie i prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i Kogeneracji – pionierskiego na skalę europejską projektu wsparcia producentów energii z tych źródeł w oparciu o instrumenty rynkowe.

Towarowa Giełda Energii S.A. jest 100-procentowym właścicielem IRGiT S.A. Przedmiotem działalności Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. jest prowadzenie izby rozliczeniowo-rozrachunkowej dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi – w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz towary giełdowe – w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. TGE jest także 100-procentowym właścicielem InfoGT Sp. z o.o. We wrześniu 2012 r. rozpoczął się proces likwidacji InfoGT Sp. z o.o., której działalność, koncentrująca się na świadczeniu usług informatycznych w ramach Grupy TGE, została przeniesiona do spółki TGE.

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki TGE, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

BondSpot S.A.

bondspotBondSpot S.A. jest organizatorem rynku Treasury BondSpot Poland, który jest integralną częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych koordynowanego przez Ministerstwo Finansów. Głównym celem systemu jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.

BondSpot S.A. jest również organizatorem hurtowego obrotu dwóch rynków składających się na Catalyst, to jest Regulowanego Rynku Pozagiełdowego i Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Na rynkach organizowanych przez BondSpot S.A. odbywa się obrót hurtowy obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi, bankowymi i listami zastawnymi, a także obligacjami skarbowymi.

GPW posiada 92,47% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 92,47% głosów na walnym zgromadzeniu.

WSEInfoEngine S.A.

infoWSEInfoEngine S.A. od 2004 r. prowadzi działalność w obszarze mediów oraz świadczy wsparcie w prowadzeniu relacji inwestorskich oraz public relations dla emitentów giełdowych. Usługi obejmują m.in.: organizację WZA, tłumaczenia, transmisje internetowe i produkcję wideo. Spółka jest właścicielem GPW Media – Internetowej Platformy Multimedialnej skierowanej do wszystkich podmiotów obecnych na rynku kapitałowym i wspierającej komunikację pomiędzy nimi.

WSEInfoEngine w 2012 r. świadczyła również usługę Operatora Handlowego na rynku energii elektrycznej.

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

gkpolInstytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. od 2010 r. działa w obszarze edukacji z zakresu rynków kapitałowych oraz przygotowania i organizacji szkoleń. Spółka realizuje programy szkoleń skierowane m.in. do kandydatów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych, a także do autoryzowanych doradców. Prowadzi również szkolenia zamknięte skierowane głównie do podmiotów rynku kapitałowego. 

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.