Działalność spółek stowarzyszonych GPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

Grupa KDPW jest odpowiedzialna za rozliczenia i prowadzenie systemu depozytowo-rozrachunkowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Nadrzędną funkcją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) jest prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego towarzyszącego obrotowi instrumentami finansowymi w Polsce.

Główne zadania realizowane przez KDPW obejmują:

  • przechowywanie w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych oraz rejestrację instrumentów finansowych,
  • prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zdematerializowanymi papierami wartościowymi lub w obrocie innymi instrumentami finansowymi,
  • nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie,
  • realizację zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych, m.in. pośredniczenie pomiędzy emitentami a ich akcjonariuszami bądź obligatariuszami w wypłacie dywidendy i odsetek oraz dokonywanie w imieniu krajowych i zagranicznych emitentów m.in.: asymilacji, zamiany, konwersji i podziału akcji, realizacji prawa poboru czy zamiany obligacji zamiennych na akcje,
  • zarządzanie obowiązkowym systemem rekompensat, którego celem jest gwarantowanie środków pieniężnych i papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach inwestycyjnych, w przypadku niewypłacalności biura maklerskiego lub banku wykonującego czynności maklerskie,
  • administrowanie częścią podstawową Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w Ustawie o Funduszach Emerytalnych,
  • zadania związane z systemem zabezpieczenia społecznego, takie jak obsługa wypłat transferowych pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi – w wyniku zmiany funduszu przez uczestnika lub podziału środków zgromadzonych przez uczestnika,
  • prowadzenie repozytorium dla transakcji na instrumentach pochodnych.

KDPW_CCP S.A.

KDPW_CCP – spółka zależna od KDPW – realizuje zadania z zakresu prowadzenia rozliczeń transakcji, a także prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Działalność KDPW_CCP polega na rozliczaniu transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez GPW oraz BondSpot, i na zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym wynikającym z tych transakcji.

W ramach realizowanej działalności KDPW_CCP wykorzystuje model zarządzania ryzykiem rozliczeniowym oparty o metodologię SPAN®, stosowaną przez wiodące izby rozliczeniowe na świecie, która umożliwia prowadzenie obliczeń depozytów zabezpieczających oraz szacowanie ryzyka dla dowolnie zdefiniowanego scenariusza rynkowego. KDPW_CCP zostało wyposażone w kapitał własny w wysokości 200 mln zł stanowiący jeden z elementów systemu gwarantowania rozliczeń.

Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy nową usługę: rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING). W ten sposób KDPW_CCP rozpoczyna obsługę transakcji rynku międzybankowego, mając przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji oraz w konsekwencji pobudzenie rozwoju tego segmentu rynku.

GPW posiada 33,33% akcji w kapitale zakładowym KDPW, co uprawnia do wykonywania 33,33% głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie akcjonariuszami KDPW są: GPW, Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Na każdy z tych podmiotów przypada jedna trzecia akcji.

Centrum Giełdowe

Spółka „Centrum Giełdowe” S.A. została utworzona w 1995 r. Spółka zajmuje się zarządzaniem, administrowaniem i prowadzeniem kompleksu „Centrum Giełdowe” położonego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz wynajmowaniem pomieszczeń w nim zlokalizowanych. Spółka działa również jako inwestor zastępczy i zarządca nieruchomości, otrzymując prowizje od innych podmiotów.

GPW posiada 24,79% akcji w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 24,79%  głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostali akcjonariusze to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (15,72% akcji i tyle samo głosów) oraz Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. (59,49% akcji i głosów).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.