Rynek towarowy

W 2010 r. GPW poszerzyła działalność operacyjną o obszar handlu towarowego. W grudniu 2010 r. rozpoczął działalność poee Rynek Energii GPW.

W 2012 r. GPW przejęła Towarową Giełdę Energii, w której na koniec roku posiadała 100% akcji i głosów. Poprzez spółkę zależną TGE GPW posiada 100% udziałów w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

W tych warunkach Zarząd GPW podjął decyzję o skoncentrowaniu obrotu energią elektryczną w ramach Grupy GPW na TGE i o zaprzestaniu organizacji obrotu na poee RE GPW. W związku z powyższym, prezentacja działalności Grupy GPW w ramach rynku towarowego w kolejnych punktach tego Sprawozdania koncentruje się na ofercie Towarowej Giełdy Energii.

Na prowadzonych rynkach towarowych członkami są największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego. Działalność w ramach rynku towarowego skupia się na trzech obszarach:

  1. Prowadzenie giełdy towarowej, na której przedmiotem obrotu jest:
  • energia elektryczna,
  • paliwa ciekłe i gazowe,
  • limity wielkości emisji zanieczyszczeń,
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia.
  • Przedmiotem obrotu mogą być także limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji CO2 oraz niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych.

2. Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii z OZE, z kogeneracji oraz z biogazu rolniczego.

3. Prowadzenie rozliczeń transakcji zawieranych na giełdzie towarowej.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.