Misja i strategia Grupy Kapitałowej

Głównym celem strategicznym Giełdy Papierów Wartościowych jest budowa centrum obrotu kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej z GPW, jako wiodącym podmiotem takiego centrum.

Misją GPW jest kontynuacja budowy polskiego rynku kapitałowego i wzmacnianie polskiej gospodarki przez zapewnianie, aby GPW była mechanizmem służącym w jak największym stopniu mobilizacji kapitału dla przedsiębiorstw różnej wielkości, z różnych sektorów, jeżeli tylko kwalifikują się one do przejścia przez proces dopuszczenia na rynek publiczny. Jednocześnie GPW powinna osiągać wskaźniki ekonomiczne satysfakcjonujące akcjonariuszy GPW i pozwalające jej plasować się lepiej na tle innych podobnych giełd działających na rynkach wschodzących.

GPW powinna zapewniać płynne miejsce inwestycji dla różnych grup inwestorów dysponujących kapitałem o różnej wielkości, stosujących różne strategie i mających różne cele inwestycyjne. Z tego też względu GPW powinna być rynkiem zapewniającym platformę obrotu zarówno dla instrumentów udziałowych (akcji), jak również wszelkich innych popularnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak: finansowe instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe.

Celem GPW jest wzmacnianie szeroko rozumianej branży finansowej w Polsce i w regionie CEE, ponieważ służy to budowie kapitału intelektualnego, silnych kompetencyjnie kadr w gospodarce, a tym samym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki i do wzrostu zamożności społeczeństwa. Powyższe działania powinny być skoncentrowane na rynku krajowym i na rynkach CEE, bowiem w tym obszarze leżą w praktyce największe możliwości wzrostu polskiego rynku, zwłaszcza od strony poszerzania oferty instrumentów finansowych. Poszerzanie o aktywa reprezentatywne dla regionu powinno przekładać się na stopniową poprawę postrzegania GPW przez międzynarodowy, w tym globalny, kapitał, wpływając pozytywnie na wielkość i stabilność tej obecności.

Główny cel strategiczny i misja GPW realizowane są w ramach trzech zadań, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozwoju GPW:

  • równomiernego rozwoju wszystkich uruchomionych do tej pory segmentów usług Grupy GPW,
  • ochrony integralności rynku obsługiwanego i zarządzanego przez GPW,
  • międzynarodowego pozycjonowania GPW.

Zasadniczym celem GPW jest dalsze umacnianie wszystkich segmentów usług poprzez pogłębianie i poszerzanie bazy klientów – użytkowników rynku: emitentów, inwestorów, instytucji pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi i pośredniczących w obiegu informacji, a także systematyczne poprawianie warunków korzystania z rynku dla wszystkich grup klientów. Stanowi to bazę dla zwiększania przychodowości i stabilizowania wszystkich filarów dochodowości Grupy GPW. Cel ten obejmuje rozwijanie i podnoszenie atrakcyjności rynku regulowanego oraz wzmacnianie rynku NewConnect, i stopniowe nadawanie mu znaczenia, jako rynku w wymiarze europejskim dla małych przedsiębiorstw oraz podnoszenie jakości rynków NewConnect i Catalyst. Uzupełnieniem oferty rynku giełdowego jest rynek obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz innymi towarami, a także rozwój instrumentów pochodnych opartych na instrumentach rynku towarowego (w ramach Grupy GPW została przyjęta autonomiczna strategia rozwoju rynku towarowego).

Celem GPW jest ochrona krajowego rynku kapitałowego przed fragmentacją płynności realizowana nie poprzez protekcyjne zamykanie rynku lecz konsekwentne otwieranie rynku i łączenie go z międzynarodowymi przepływami kapitałowymi, co jest fundamentalnym warunkiem rozwoju rynków GPW.

GPW dąży do zbudowania pozycji Giełdy jako rynku międzynarodowego, mającego znaczenie ponadlokalne oraz przekształcenie GPW z regionalnego lidera, którym już jest, w regionalny hub obrotu instrumentami finansowymi. Warunki niezbędne do realizacji tego celu to zdecydowane poprawienie płynności, rozwój sieci członków i bazy klientów (emitenci, inwestorzy).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.