Najważniejsze wydarzenia 2012 r.

W 2012 r. miały miejsce następujące wydarzenia ważne dla rozwoju GPW:

GPW wyemitowała i wprowadziła do obrotu na Catalyst obligacje serii B o wartości nominalnej 75 mln zł

W lutym 2012 r., w drodze oferty publicznej, GPW zaoferowała inwestorom indywidualnym 750 000 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 75 mln zł. Emisja ta była dopełnieniem przeprowadzonej w grudniu 2011 r. emisji obligacji serii A o wartości nominalnej 170 mln zł, skierowanej w trybie oferty publicznej do inwestorów kwalifikowanych. Ze środków pochodzących z emisji obligacji GPW sfinansowała przejęcie TGE.

Od 4 stycznia 2012 r. obligacje serii A, a od 20 lutego 2012 r. obligacje serii B, notowane są na Catalyst.

GPW przejęła Towarową Giełdą Energii 

W lutym 2012 r. GPW nabyła w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% akcji TGE, uzyskując tym samym kontrolę nad TGE oraz jej spółkami zależnymi. W wyniku kolejnych transakcji zawieranych z mniejszościowymi akcjonariuszami TGE m. in. w kwietniu, lipcu i grudniu 2012 r., na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. udział GPW w TGE wyniósł 100%.

Przejęcie TGE przez GPW było istotnym krokiem dla rozwoju i konsolidacji rynku obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowym opartymi o towary giełdowe.

20 grudnia 2012 r. TGE uruchomiła giełdowy obrót gazem ziemnym. W ramach Rynku Terminowego Towarowego umożliwiono zawieranie transakcji, których przedmiotem mogą być dostawy gazu trwające miesiąc, kwartał i rok z datą rozpoczęcia dostaw od 1 stycznia 2013 r. Ponadto, 31 grudnia 2012 r. uruchomiono rynek dnia następnego (rynek spot). Utworzenie giełdy gazu jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej GPW.

Stabilizacja pozycji GPW jako lidera w Europie pod względem liczby debiutów

Według corocznego badania PwC IPO Watch Europe, w 2012 r. GPW zajęła pierwsze miejsce wśród europejskich giełd z największą liczbą debiutów. Na rynkach akcji GPW zadebiutowało łącznie 108 spółek(1) (na Głównym Rynku 19, na NewConnect 89). Pod względem wartości ofert przeprowadzonych na rynkach akcji, w 2012 r. GPW zajęła piątą pozycję wśród giełd europejskich z sumą 3 530 mln zł.

W 2012 r. grono zagranicznych emitentów powiększyło się o 6 spółek – 4 na Głównym Rynku oraz 2 na NewConnect. Na początku grudnia na rynkach akcji GPW zadebiutowała 50. zagraniczna spółka, a na koniec roku łącznie notowanych było 51 spółek zagranicznych, w tym 43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect.

Znacznym wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 155 (o 64), a wartość notowanych emisji o 30,7% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł.

Kolejny rok z rzędu rynki akcji GPW charakteryzowały się największą liczbą nowych spółek i odpowiadały łącznie za 105 (39,5%) debiutów w Europie. Pod względem wartości IPO (739 mln euro) GPW uplasowała się na 5. miejscu w Europie(2).

Wartość ofert na rynkach regulowanych i alternatywnych w Europie w mln EUR (w tym nowe emisje i sprzedaż istniejących akcji)
  Rok zakończony 31 grudnia
w mln EUR 2012 2011 2010 2009 2008
LSE 9 357 14 607 12 650 1 797 8 884
Deutsche Boerse 2 141 1 523 2 413 53 330
NYSE Euronext 1 038 154 417 1 907 2 501
SIX Swiss Exchenge 801 81 163   424
GPW 731 2 200 3 808 1 594 2 502
Luxembourg Stock Exchange 564 451 797 1 575 285
Oslo Børs 291 815 2 445 91 63
NASDAQ OMX 48 292 2 029 66 208
BME 9 6 083 1 562 19 292
Irish Stock Exchange - 17 - - -
Athens Exchange - - - 10 -
Borsa Italiana - - - - 129
CEESEG-Vienna - 366 38 - --
Razem: 14 988 26 601 26 322 7 112 15 618
Źródło: Dane zagregowane na podstawie IPO Watch Europe

 

Liczba ofert na rynkach regulowanych i alternatywnych w Europie (w tym nowe emisje i sprzedaż istniejących akcji)
  Rok zakończony 31 grudnia
  2012 2011 2010 2009 2008
GPW 105 203 112 38 91
LSE 80 107 123 30 97
Deutsche Boerse 25 18 24 5 12
NYSE Euronext 19 27 32 21 65
NASDAQ OMX 17 30 24 11 26
Luxembourg Stock Exchange 7 20 36 22 19
S BME 5 9 12 3 1
SIX Swiss Exchange 4 2 4 4 6
Oslo Børs 4 13 16 2 13
Athens Exchange - - - 1 -
Irish Stock Exchange - 1 - - 1
CEESEG-Vienna - 2 1    
Borsa Italiana - - - 1 6
Razem: 266 432 384 138 337
Źródło: Dane zagregowane na podstawie PwC IPO Watch Europe

 

Według danych Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges, WFE), traktowane łącznie rynki GPW zajęły w 2012 r. drugie miejsce pod względem wzrostu liczby notowanych spółek wśród giełd zrzeszonych w WFE (wzrost o 90 spółek; 11,6%), podczas gdy ogólna liczba spółek na wszystkich giełdach zmniejszyła się o 0,8%.

Rozwój produktów i usług

W maju 2012 r. GPW i NYSE Technologies – spółka w grupie NYSE Euronext odpowiedzialna za tworzenie i sprzedaż technologii – ogłosiły partnerstwo w zakresie dystrybucji danych rynkowych. Skutkiem tego partnerstwa jest szerszy dostęp dystrybutorów informacji do usług obejmujących dane rynkowe GPW poprzez gamę produktów i usług NYSE Euronext w obszarze danych rynkowych. Partnerstwo to jest kontynuacją rozpoczętej w 2010 r. współpracy między GPW a NYSE Euronext.

W 2012 r. Giełda kontynuowała poszerzanie swojej oferty produktowej:

1) W styczniu 2012 r. do obrotu giełdowego zostały wprowadzone dwie nowe klasy kontraktów terminowych na akcje, w tym na akcje GPW, a do końca roku wprowadzone zostały jeszcze 3 kolejne klasy kontraktów terminowych na akcje.

2) W kwietniu 2012 r. wprowadzono możliwość składania zleceń typu „cross”. Transakcje "cross" są uzupełnieniem palety zleceń i mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenów obrotu na warszawskiej giełdzie. Zlecenia typu „cross” przeznaczone są dla Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami danego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Stanowią formę pośrednią między zleceniami na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny
a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe.

3) Z początkiem maja 2012 r. GPW dokonała zmiany standardu kontraktów terminowych na kursy walut (USD, EUR, CHF i GBP). Zmiana dotyczyła obniżenia wartości jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu) z 10 000 jednostek waluty na 1 000 jednostek waluty. Zmiany te mają na celu zwiększenie płynności kontraktów terminowych na waluty oraz dalszy rozwój obrotu tymi instrumentami pochodnymi.

4) We wrześniu rozszerzono ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych, obejmujących: certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW – certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX).

W 2012 r. GPW rozpoczęła obliczanie i publikowanie dwóch nowych indeksów giełdowych:

1) od 30 maja – indeks WIG-CEE; jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z regionu i elementem strategii umacniania pozycji GPW w Europie Środkowej i Wschodniej. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta.

2) od 3 grudnia – indeks WIG20TR;  jego skład jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji (z tytułu dywidend oraz praw poboru), w przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego. Z tego też względu to indeks WIG20TR powinien być uznawany za właściwy punkt odniesienia do oceny inwestycji w największe  spółki giełdowe.

GPW podjęła działania, które mają na celu zapewnienie wyższego stopnia przejrzystości, bezpieczeństwa i wiarygodności obrotu na rynku NewConnect. W czerwcu 2012 r. GPW wprowadziła nowe regulacje rozszerzające obowiązki informacyjne spółek oraz katalog sankcji za ich nieprzestrzeganie. Podwyższono również wymagania wobec Autoryzowanych Doradców co do szerszego dzielenia się z inwestorami wiedzą i opinią o prowadzonej przez spółki działalności, a w stosunku do firm, których działalność może budzić wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu – wprowadzono specjalny obowiązek raportowania. Dodatkowo wdrożono nowy system segmentacji rynku – oprócz segmentu NC Lead wprowadzono także kategorie spółek odzwierciedlających ryzyko niskiej płynności: NC High Liquidity Risk (spółki o kapitalizacji w wolnym obrocie poniżej 1 mln zł) i NC Super High Liquidity Risk (dla akcji z segmentu HLR o średnim kursie poniżej 0,10 zł lub zmienności powyżej 10 proc.).

Stan rynku i aktywność inwestorów

Pomimo utrzymującej się przez znaczną część roku 2012 niesprzyjającej koniunktury na rynkach finansowych, główne indeksy zakończyły rok najwyższymi wzrostami procentowymi od 2009 r. Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, a WIG20 20,4%. Indeks WIG20TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 29,6%. Indeksami sektorowymi o najwyższych wzrostach w 2012 roku były kolejno WIG-SUROWCE (+78,9%), WIG-CHEMIA (+57,9%) oraz WIG-PALIWA (+39,1%). Największe spadki odnotowały WIG-BUDOWNICTWO (-30,9%), WIG-TELEKOMUNIKACJA (-21,2%) i WIG-ENERGIA (-2,7%). Indeks rynku NewConnect, NCIndex odnotował spadek o 20,1%.

Analogicznie do innych giełd światowych, GPW odnotowała niższe obroty akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 754 mln zł i były niższe o 24,5% niż w rekordowym roku 2011. Na NewConnect obroty obniżyły się o 38,2% do 4,6 mln zł na sesję.

Wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 156, a wartość emisji o 30,9% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. Średnie obroty na sesję wzrosły ponad dwukrotnie do 4,5 mln zł. Na rynku Treasury BondSpot Poland, przeznaczonym do notowań skarbowych papierów wartościowych, obroty w transakcjach kasowych wzrosły o 46,7% do 449,6 mld zł.

Na koniec roku 2012 w ramach GPW funkcjonowało łącznie 60 członków – 33 lokalnych i 27 zdalnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu liczba lokalnych członków Giełdy wynosi 34 podmioty, a zdalnych – 24.

Nowe stawki opłat giełdowych

W 2012 r. GPW wprowadziła następujące zmiany w cennikach:

  • z początkiem roku zmieniono wysokość i sposób pobierania opłaty rocznej od dystrybutorów informacji (wzrost stawek i przejście z opłat denominowanych w EUR na PLN);
  • od początku sierpnia wprowadzono obniżkę opłat operacyjnych od obrotu realizowanego
    w transakcjach pakietowych, których przedmiotem są kontrakty terminowe na akcje.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe stawki opłat GPW w obrocie akcjami, PDA, tytułami uczestnictwa funduszy ETF oraz kontraktami terminowymi. Zmiany oznaczały:

  • obniżkę opłaty stałej od zleceń na rynku akcji, PDA i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF
    w transakcjach sesyjnych i pakietowych na obu rynkach akcji z 1 zł do 0,20 zł oraz obniżenie analogicznej opłaty od zleceń realizowanych w ramach zadań animatora rynku do 0,05 zł,
  • zmianę opłaty stałej od kontraktu terminowego na indeksy z 1,70 zł do 1,60 zł,
  • wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji typu „day-trading” na rynku kontraktów terminowych w transakcjach sesyjnych (z wyłączeniem transakcji zawieranych na rachunek animatora oraz transakcji zawieranych na rachunek własny członka giełdy),
  • wprowadzenie obniżonej opłaty od transakcji dokonywanych na rachunek własny domu maklerskiego na rynku kontraktów terminowych.

Zmiany w Zarządzie GPW

 Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Pana Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy. Jednocześnie Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia z dniem 21 grudnia 2012 r. Panu Adamowi Maciejewskiemu, członkowi Zarządu Giełdy, stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy i przekazania mu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy. Pan Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy od dnia 10 stycznia 2013 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W dniu 17 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy. Na Prezesa Zarządu Giełdy powołany został Pan Adam Maciejewski. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca powołania Pana Adama Maciejewskiego oraz uchwała dotycząca odwołania Pana Ludwika Sobolewskiego weszły w życie 15 lutego 2013 r., tj. w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

Adam Maciejewski pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 r., w tym między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Notowań oraz Dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku. Od 28 czerwca 2006 r. był członkiem Zarządu Giełdy, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Sprawuje nadzór nad pracami mającymi na celu udostępnienie członkom giełdy nowego systemu notowań GPW i innymi projektami biznesowo-technologicznymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i rozwoju usług giełdowych.

(1) W raporcie IPO Watch Europe za 2012 r. podano 105 debiutów – raport nie uwzględnia spółek, które przeszły z NewConnect na Główny Rynek GPW oraz jednej spółki z Głównego Rynku, notowanej w dual-listingu na GPW, która wcześniej przeprowadziła IPO na innej giełdzie będącej przedmiotem badania PwC.
(2) Źródło: Roczne zestawienie badania PwC IPO Watch Europe, które obejmuje krajowe giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W liczbie i wartości IPO PwC uwzględnia tylko spółki, które po raz pierwszy pojawiły się w obrocie publicznym. Nie uwzględnia się spółek, które przeniosły swoje notowania z jednego rynku na inny (np. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.