Opis organizacji Grupy Kapitałowej GPW

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę Kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych.

Spółki zależne i stowarzyszone Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień
31 grudnia 2012 r. oraz udział GPW w kapitale zakładowym tych spółek.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej GPW

 

Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane są metodą praw własności.

Przejęcie kontroli nad TGE oraz jej spółkami zależnymi nastąpiło w lutym 2012 r. na skutek nabycia w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% udziałów w kapitale podstawowym TGE. Wcześniej Spółka posiadała akcje stanowiące 2,33% kapitału TGE. W kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE: na dzień 30 czerwca 2012 r. udział ten wynosił 91,34%, na dzień 30 września 2012 r. –  98,17%, a w grudniu 2012 r. osiągnął 100%. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu GPW jest jedynym właścicielem TGE. Za 97,67% akcji TGE kupionych w 2012 r. GPW zapłaciła 213 934 885 zł, co daje wycenę całej spółki na poziomie 219 033 068 zł.

Oprócz wyżej wymienionych spółek zależnych i stowarzyszonych, na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostka dominująca posiadała również udziały w następujących podmiotach:

  • INNEX PJSC,
  • S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.

W III kwartale 2012 r. zmniejszył się udział GPW w kapitale zakładowym ukraińskiej giełdy INNEX, która utraciła status spółki stowarzyszonej. Związane to było z podniesieniem kapitału zakładowego INNEX, w którym GPW nie wzięła udziału. Na dzień publikacji niniejszego Raportu, GPW posiada 9,99% udziałów w giełdzie INNEX.

Od 2008 r. Grupa prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo we wszystkich swoich czynnościach działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym ze Statutu Przedstawicielstwa, pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd GPW, realizując swoje funkcje zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Grupa nie posiada oddziałów ani zakładów.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.