Rozwój Grupy w 2012 r.

W 2012 r. na działalność Grupy wpływały następujące czynniki:

  • Spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej oraz trudności z obsługą zadłużenia przez niektóre kraje strefy euro, trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kłopoty w gospodarce Stanów Zjednoczonych wpłynęły na poziomy aktywności i nastroje inwestorów. Przyczyniło się to do ograniczenia aktywności inwestorów na rynkach akcji, atakże wpłynęło na niską zmienność utrzymującą się na rynku.
  • Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego ze stycznia 2013 r. wzrost PKB w Polsce
    w 2012 r. wyniósł 2%. Pomimo spowolnienia gospodarczego, wzrost gospodarczy w Polsce kształtuje się nadal na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Pozytywne tendencje gospodarcze oraz relatywnie dobra sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie Polski, spowodowały m.in. zainteresowanie polskimi obligacjami skarbowymi, które osiągnęły rekordowo niskie rentowności pod koniec roku.
  • Dzięki silnej i rozpoznawalnej marce na arenie międzynarodowej, GPW jest rynkiem pierwszego wyboru dla spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej chcących pozyskać kapitał na rozwój w drodze emisji akcji, atrakcyjnym rynkiem do działania dla zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych inwestorów (według badania struktury inwestorów przeprowadzonego przez GPW, w 2012 roku struktura inwestorów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku; inwestorzy zagraniczni generowali w 2012 r. 48% obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku GPW wobec 47% w roku 2011).
  • Solidna baza lokalnych inwestorów instytucjonalnych była ważnym elementem wspierającym rozwój krajowego rynku kapitałowego w 2012 r. Na koniec roku całkowite aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosły 417,2 mld zł, z czego aktywa OFE wyniosły 271,4 mld zł, a aktywa TFI 145,8 mld zł. Według danych Giełdy wynika, że w 2012 r. OFE miały około 6% udziału w obrotach sesyjnych na Głównym Rynku akcji GPW, a TFI około 10%.
  • W lutym 2012 roku Grupa GPW skonsolidowała rynek obrotu energią elektryczną w wymiarze krajowym po przejęciu Towarowej Giełdy Energii. W ramach Grupy w 2012 r. rozwijane były rynek obrotu energią elektryczną i rynek obrotu świadectwami pochodzenia, a z końcem roku uruchomiony został giełdowy obrót gazem ziemnym. Włączenie TGE do Grupy GPW stanowi istotny etap w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.