Umowy znaczące

System Transakcyjny UTP

W październiku 2010 r. Spółka zawarła z NYSE Technologies SAS Umowy IT dotyczące dostawy systemu UTP. Umowy IT zawarte w październiku 2010 r. obejmują:

umowę dostawy – w umowie tej określona jest ostateczna specyfikacja elementów systemu umożliwiających obrót instrumentami rynku kasowego, jak i instrumentami pochodnymi, jak również harmonogram dostawy i wdrożenia systemu;

umowę licencyjną - w umowie tej GPW udzielono wyłącznej licencji na korzystanie z opracowanego przez NYSE oprogramowania UTP, przez czas nieoznaczony, w Polsce oraz w krajach: Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry, wraz z prawem do udzielania dalszych licencji w zakresie określonym w umowie. Spółce przyznano wyłączność na okres, w którym będzie prowadzić swoje rynki przy użyciu UTP (na warunkach określonych w umowie), jednakże nie dłużej niż 15 lat;

umowę serwisową – w umowie tej określony został zakres i warunki obowiązków NYSE Technologies SAS w zakresie serwisowania i wsparcia technicznego dla UTP. Umowa serwisowa została zawarta na okres siedmiu lat, po upływie którego GPW będzie mogła skorzystać z opcji przedłużania umowy na kolejne okresy dwóch lat. Przedłużenie umowy na kolejne dwuletnie okresy będzie wymagało porozumienia stron.

Umowa nabycia akcji TGE z dnia 8 listopada 2011 r.

W dniu 8 listopada 2011 r. GPW zawarła umowę nabycia akcji stanowiących 80,33% kapitału zakładowego Towarowej Giełdy Energii za kwotę 179,4 mln zł, która została sfinalizowana 24 lutego 2012 r. przejęciem kontrolnego pakietu akcji TGE.

Przedmiotem Umowy była sprzedaż GPW przez: Skarb Państwa, PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., PGE Elektrownię Opole S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Elektrim S.A., Elektrim-VOLT S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ENERGA S.A., E.ON Energy Trading S.E. (łącznie Sprzedający) 1.164.750 akcji TGE, stanowiących łącznie 80,33% kapitału zakładowego TGE, za cenę 154 PLN za jedną akcję. Cenę zakupu wszystkich akcji stanowiących 80,33% kapitału zakładowego TGE stanowiła kwota 179,4 mln zł.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu GPW jest jedynym właścicielem TGE. Za 97,67% akcji TGE kupionych w 2012 r. GPW zapłaciła 213,9 mln zł, co implikuje wycenę całej spółki na poziomie 219,0 mln zł.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.