Raport dotyczący ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA od dnia 5 listopada 2010 r. tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W 2012 r. Giełda przestrzegała w pełnym zakresie wszystkich zasad dobrych praktyk.

Więcej

Akcje i obligacje GPW na giełdzie

Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000 zł ….

+ Więcej

Zarząd GPW

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy.

+ Więcej

Ostatnia aktualizacja 20-Maj-2013; 10:00

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.