Audytor

11 stycznia 2013 r. Spółka zawarła umowę ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. o badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2013 r. oraz o usługi tłumaczenia, Spółka zleciła również usługę weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2012 r. Strony ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz za weryfikację poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu – 90 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. – 20 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 30 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. – 20 000 zł netto,
 • za usługi tłumaczenia – od 50 do100 zł netto za stronę tekstu A4.

10 listopada 2011 r. oraz 17 lutego 2012 r. Spółka zawarła odpowiednio umowę oraz aneks do umowy ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. o badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2012 r. oraz o usługi tłumaczenia. Strony ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. – 90 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. – 20 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. – 30 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. – 20 000 zł netto,
 • za usługi tłumaczenia – od 50 do 100 zł netto za stronę tekstu A4.

 

1 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. o badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. oraz przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2011 r. Strony umowy ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – 90 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – 30 000 zł netto.

17 lutego 2011 r. Spółka zawarła aneks do ww. umowy ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami aneksu, spółka KPMG dokonała przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. oraz za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2011 r., a także wykonała usługi tłumaczenia. Strony aneksu do umowy ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. – 20 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2011 r. – 20 000 zł netto,
 • za tłumaczenie – od 50 do 100 zł netto za stronę tekstu A4.

W dniach: 19 grudnia 2011 r., 27 stycznia 2012 r. oraz 10 lutego 2012 r. Spółka zawarła umowy ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. o wykonanie usług związanych z przygotowaniem listów poświadczających (tzw. „comfort letters”) na potrzeby emisji i sprzedaży przez Spółkę obligacji serii A i B. Strony ustaliły wynagrodzenie z tytułu wykonania ww. usług w wysokości netto równej odpowiednio: 80 000 zł, 40 000 zł oraz 20 000 zł.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.