Informacja o dywidendzie

Dywidenda z zysku za 2011 r. wypłacona została w lipcu 2012 roku. Decyzją Walnego Zgromadzenia GPW z 27 czerwca 2012 r. na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2011 r. przeznaczono 60 439 680,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,44 zł. Dzień dywidendy przypadł na 6 lipca 2012 r., a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r.

Polityka dywidendowa

Intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych Spółki, na poziomie pomiędzy 30% a 50% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, Zarząd będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki: potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy, wymogi płynnościowe Grupy, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy.

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Poniższa tabela przedstawia historię wypłat dywidendy przez GPW. Dywidenda wypłacana w danym roku jest wypłacana z zysku za poprzedni rok obrotowy.

Historia wypłat dywidendy
  Dywidenda na akcję (w zł) Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Wskaźnik wypłaty dywidendy
2012 1,44 60 440 49,9%
2011 3,21 134 730 99,8%
2010 2,16 90 660 99,6%
2010(1) 12,06 506 182 -
Źródło: GPW (1) W styczniu 2010 r. wypłacono dywidendę w wysokości 506,2 mln zł z wcześniej niepodzielonych zysków wypracowanych do końca 2008 r. Dywidenda w wysokości 90,7 mln zł została wypłacona w lipcu 2010 r. z zysku Spółki za 2009 r.

Do października 2009 r., na podstawie prawa polskiego (Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), akcje GPW nie uprawniały do dywidendy, w związku z czym Spółka nie wypłacała dywidend przed rokiem 2010.  W 2009 r. znowelizowana Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi umożliwiła Spółce wypłatę dywidendy. W związku z powyższym Spółka dokonała wypłaty dywidend w styczniu i lipcu 2010 r. w kwocie odpowiednio 506,2 mln zł i 90,7 mln zł.

 

 


Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.