Kapitał zakładowy, akcje, obligacje i notowania akcji na GPW

Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 41 972 000 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Akcje dzielą się na uprzywilejowane akcje imienne serii A oraz zwykłe akcje na okaziciela serii B. Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela i w momencie zamiany stają się akcjami zwykłymi serii B.

W 2012 r. Spółka nie nabyła akcji własnych.

Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych, w związku z czym nie posiada również systemu kontroli programów akcji pracowniczych.

Akcjonariusze

Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przygotowywania niniejszego Sprawozdania, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Skarb Państwa posiadał 14 688 470 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu), stanowiących 35,00% wszystkich akcji, a tym samym 29 376 940 głosów, stanowiących 51,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozostałe akcje serii A (161 000; 0,38% wszystkich akcji) należały głównie do domów maklerskich i banków, które posiadały równocześnie 322 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,57% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu).

W 2012 r. dokonano zamiany 238 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Posiadaczom akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przysługuje możliwość zamiany akcji serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z jednej akcji Spółki z dwóch głosów na jeden głos na akcję.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, ani na dzień 31 grudnia 2012 r., ani na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, oprócz Skarbu Państwa żaden z akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, jej akcje, kupione w ofercie publicznej w liczbie 25 sztuk, posiadał na dzień bilansowy tylko Ludwik Sobolewski, który w 2012 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. Według najlepszej wiedzy Spółki, obecnie osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych.

Struktura akcjonariatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  Stan na 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania
  Liczba akcji Udział %
w liczbie
akcji
Liczba głosów Udział %
w liczbie
głosów
Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej 14 688 470 35,00% 29 376 940 51,70%
Pozostali akcjonariusze – akcje uprzywilejowane 161 000 0,38% 322 000 0,57%
Pozostali akcjonariusze – akcje na okaziciela 27 122 530 64,62% 27 122 530 47,73%
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 821 470 100,00%
Źródło: GPW

Notowania akcji na GPW

GPW zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 9 listopada 2010 r. Cena akcji na zakończenie pierwsze sesji wyniosła 54 zł, o 25,6% proc. więcej niż wynosiła cena przydziału akcji w IPO dla inwestorów detalicznych (43 zł) i o 17,4% wyżej niż cena w transzy instytucjonalnej (46 zł). Akcje spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. do obrotu na GPW wprowadzonych zostało 27 122 530 akcji na okaziciela serii B (64,62% wszystkich akcji), na które przypada 27 122 530 głosów (47,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Począwszy od sesji 13 listopada 2010 r. akcje GPW wchodzą w skład indeksów WIG i WIG-PL, od sesji  19 marca 2011 r. wchodzą w skład indeksu mWIG40, a od sesji 17 grudnia 2011 r. zostały zakwalifikowane również do indeksu WIGdiv.

W 2012 r.:

  • kurs akcji GPW wzrósł o 10%, z poziomu 35,25 zł na zamknięciu ostatniej sesji w 2011 r. do 38,87 zł na koniec roku 2012,
  • średni kurs akcji GPW wyniósł w 2012 r. 37,46 zł za akcję i był o 19% (-8,93 zł) niższy niż w roku 2011,
  • kurs akcji GPW wahał się w przedziale od 32,87 zł (5 września) do 43,64 zł (8 lutego),
  • średni dzienny wolumen obrotu akcjami w transakcjach sesyjnych wyniósł 77 267 szt.,
  • średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych wyniosła 2,9 mln zł i wahała się w przedziale 0,181 mln zł (3 września) do 18,775 mln zł (7 marca),
  • wskaźnik velocity dla akcji GPW (relacja rocznych obrotów do kapitalizacji spółki) wyniósł 46%,
  • kapitalizacja spółki na koniec 2012 r. wyniosła 1,63 mld zł wobec 1,48 mld zł rok wcześniej.

 

Notowania akcji GPW w 2012 r.

Notowania akcji GPW w 2012 r.

Źródło: GPW

 

Notowania akcji GPW od daty debiutu do końca 2012 r.

Notowania akcji GPW od daty debiutu do końca 2012 r.

Źródło: GPW

 

Wzrost kursu akcji GPW w 2012 r. był odzwierciedleniem zachowań głównych indeksów giełdowych, które –mimo utrzymującej się przez część roku niesprzyjającej koniunktury na rynkach finansowych (między lutym i czerwcem wyraźna tendencja spadkowa, następnie odbicie) zakończyły najwyższymi wzrostami procentowymi od 2009 r. Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, WIG20 20,4%, a mWIG40 20,5%.

Emisja obligacji GPW i wykorzystanie środków z emisji

W  grudniu 2011 r. Spółka wyemitowała 1 700 000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln złotych. W lutym 2012 r., Spółka wyemitowała 750 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln złotych.

Celem emisji obligacji serii A i B w łącznej wysokości 245 mln zł było finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego.

Do dnia przygotowania niniejszego Sprawozdania wpływy z emisji obligacji GPW serii A i B zostały wykorzystane do nabycia akcji TGE:

  • w dniu 24 lutego 2012 r. akcji stanowiących 80,33% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TGE; wartość transakcji wyniosła 179,4 mln zł;
  • w dniu 29 lutego 2012 r. akcji stanowiących 7,67% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TGE, na warunkach zbliżonych do powyższej transakcji;
  • w kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE: na dzień 30 czerwca 2012 r. udział ten wynosił 91,34%, na dzień 30 września 2012 r. –  98,17%, a w grudniu 2012 r. osiągnął 100%.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania GPW jest jedynym właścicielem TGE. Za 97,67% akcji TGE kupionych w 2012 r. GPW zapłaciła 213,9 mln zł, co implikuje wycenę całej spółki na poziomie 219 mln zł.

Przed opisanymi powyżej transakcjami, Spółka posiadała akcje stanowiące 2,33% kapitału zakładowego TGE. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, GPW posiada 100% akcji stanowiących 100,00% kapitału zakładowego TGE i jest uprawniona do wykonywania 100,00% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TGE.

Pozostała kwota pozyskana w wyniku emisji obligacji GPW jest wykorzystywana zgodnie z celami tej emisji.

Notowania obligacji GPW na Catalyst

Obligacje GPW są notowane na rynku obligacji Catalyst (na rynku regulowanym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu BondSpot) od lutego 2012 r.

Obligacje GPW są obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie jest stałe w okresie odsetkowym i jest oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych. W tabeli poniżej znajdują się informacje o oprocentowaniu w poszczególnych okresach  oraz o wysokości odsetek.

Oprocentowanie i wysokość odsetek obligacji GPW
Okres odsetkowy Odsetki wypłacone
(na jedną obligację)
Oprocentowanie w danym
okresie odsetkowym
I 3,21 6,17%
II 3,18 6,31%
III   2,62* 5,29%
*Odsetki zostaną wypłacone 1 lipca 2013 r.

 

Notowania obligacji GPW w 2012 r.

Notowania obligacji GPW w 2012 r.

Źródło: GPW

 

Umowy dotyczące akcji i obligacji Giełdy

Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, Spółka nie posiada wiedzy na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji posiadanych akcji lub obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.