Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA od dnia 5 listopada 2010 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętym w dniu 4 lipca 2007 r. przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 12/1170/2007 (z późn. zm.).

W trakcie roku 2012 obowiązywały „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu przyjętym przez Radę Giełdy uchwałą nr 20/1287/2011 w dniu 19 października 2011 r.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zatwierdzone przez Radę Giełdy w dniu  21 listopada 2012 r. uchwałą nr 19/1307/2012. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. dotyczą głównie kwestii organizowania przez spółki giełdowe elektronicznych walnych zgromadzeń.

Giełda jako spółka notowana na GPW przestrzegała w 2012 r. w pełnym zakresie wszystkich zasad dobrych praktyk. 

W dniu 4 stycznia 2013 r. Giełda opublikowała raport informujący o niestosowaniu jednorazowo w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2013 r. zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN) zawartej w Rozdz. IV pkt. 10, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Jednocześnie Giełda zapewniała akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Statut Spółki przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 17 stycznia 2013 r. Spółka nie zamieściła takiej informacji z uwagi na tryb zwołania NWZ.

Spółka zamierza stosować zasadę DPSN dotyczącą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w przyszłości.

Tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Spółka publikuje na swojej stronie internetowej(http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny) informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.