Pracownicy GPW

Stan zatrudnienia na GPW i w Grupie GPW
  Stan na 31 grudnia
  2012 2011
Liczba pracowników GPW 211 213
Liczba pracowników Grupy GPW 338 261
Źródło: GPW

Polityka rekrutacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest ukierunkowana na pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów do wszystkich obszarów działalności firmy. W przypadku rekrutacji na strategiczne stanowiska, Giełda podejmuje współpracę z profesjonalnymi biurami doradztwa personalnego, dzięki którym uzyskuje pełny merytoryczno-psychologiczny profil kandydata. Sprawnemu procesowi pozyskiwania pracowników sprzyja także utworzona na stronie internetowej GPW zakładka „Praca na GPW”.

W 2012 roku polityka w zakresie Human Resources koncentrowała się na sprawnym zarządzaniu procesami kadrowymi, płacowymi, socjalnymi i premiowymi tak, aby odpowiadały one potrzebom biznesowym i wspierały realizację strategii Giełdy. W ramach monitorowania polityki płacowej przeprowadzony został audyt wynagrodzeń powiązany z mapowaniem stanowisk i zakresów obowiązków pracowników.

Ważną rolę w procesie doskonalenia zawodowego pracowników odgrywają szkolenia. W tym celu w 2012 roku realizowane były szkolenia podnoszące konkretne kwalifikacje zawodowe,  kursy językowe i dofinansowywane były studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy GPW uczestniczyli również w konferencjach, kongresach i seminariach dotyczących problematyki rynkowej.

Giełda Papierów Wartościowych posiada program motywacyjny dla pracowników, którego elementem są nagroda roczna (oparta o indywidualną ocenę pracownika i powiązana z wynikiem GPW) oraz nagroda uznaniowa. Giełda zapewnia także pracownikom dodatkowe świadczenia takie jak: opieka medyczna, refundowanie kosztów dojazdu do pracy, dofinansowanie wypoczynku i zajęć sportowo-rekreacyjnych, świadczenia świąteczne w postaci kart przedpłaconych, bezzwrotna pomoc z tytułu zdarzeń losowych oraz pożyczki na cele m.in. mieszkaniowe lub zdrowotne.

Struktura zatrudnienia na GPW ze względu na płeć
  Stan na 31 grudnia
  2012 2011
Ogółem 211 213
Kobiety 98 98
Mężczyźni 113 115
Źródło: GPW
Struktura zatrudnienia na GPW ze względu na wykształcenie
  Stan na 31 grudnia
  2012 2011
Ogółem 211 213
Wykształcenie podstawowe - -
Wykształcenie zawodowe 1 1
Wykształcenie średnie 33 35
Wykształcenie wyższe 177 177
Źródło: GPW

Praktyki i staże

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przykłada dużą wagę do edukacji i zdobywania wiedzy na temat rynku kapitałowego przez młodzież.

Od wielu lat Giełda umożliwia studentom szkół wyższych odbywanie praktyk. W 2012 roku praktyki studenckie odbyło 35 studentów uczelni o różnych profilach, m.in.: ekonomicznych, finansowych, marketingowych. Poza tym, GPW realizuje program kierowany do laureatów Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi we współpracy z GPW. 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.