System kontroli wewnętrznej

Proces sporządzania sprawozdań finansowych regulowany jest przez:

  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
  • Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • „Zasady rachunkowości obowiązujące w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zasady obowiązujące w spółkach zależnych,
  • wewnętrzne procedury ewidencji księgowej.

System kontroli wewnętrznej Spółki jest procesem realizowanym w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko w celu zapewnienia realizacji zadań w sposób efektywny, bezpieczny i zgodny z regulacjami. System kontroli wewnętrznej tworzą:

  • czynności kontrolne realizowane przez wszystkich pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków,
  • kontrola funkcjonalna realizowana w ramach obowiązków nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi przez wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych,
  • kontrola instytucjonalna sprawowana przez wyodrębnioną komórkę – Zespół Audytu i Kontroli, którego zadaniem jest ocena działań i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w innych komórkach organizacyjnych Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań, Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz przygotowuje się do ich wprowadzenia, m.in. poprzez szkolenia pracowników oraz korzystanie z zewnętrznego doradztwa. Na bieżąco aktualizowane są również wewnętrzne regulacje Spółki celem dostosowania ich do zmieniających się przepisów.

Przestrzeganie obowiązku stosowania regulacji wewnętrznych i zewnętrznych w Spółce realizowane jest przez Zespół Rachunkowości Finansowej. Zespół ten odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania finansowego, pod merytorycznym nadzorem i koordynacją Głównej Księgowej i Dyrektora Biura Ekonomiczno-Finansowego. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są techniką komputerową. Do końca lipca 2011 r. wykorzystywane było oprogramowanie zainstalowane w 2001 r., którego modernizacja została przeprowadzona w 2006 r. W sierpniu 2011 r. wdrożony został nowy system finansowo-księgowy. W ww. systemach komputerowych wbudowane są mechanizmy zapewniające ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisów. Kontrola następuje na etapie wprowadzania zapisów księgowych. Ponadto prowadzone są niezależne audyty wewnętrzne procesów finansowo-księgowych.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządza Zespół Rachunkowości Finansowej w oparciu o pakiety konsolidacyjne, które wypełnia każda ze spółek zależnych. Za zakres i zasady raportowania w pakietach konsolidacyjnych oraz za kontrolę poprawności ich wypełnienia przez spółki zależne, odpowiedzialny jest Zespół Rachunkowości Finansowej GPW. W zakresie przygotowania danych do pakietów konsolidacyjnych, spółki zależne zobowiązane są do stosowania „Zasad rachunkowości” jednostki dominującej. W zakresie rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych finansowych, jednostki zależne opierają się na zasadach i wytycznych opracowanych we własnym zakresie.

Poprawność sporządzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych weryfikowana jest przez audytora co kwartał. Sprawozdania za I i III kwartał oraz półrocze podlegają przeglądowi audytora, natomiast sprawozdania roczne podlegają pełnemu badaniu.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Organem, który w GPW sprawuje kontrolę nad procesem raportowania finansowego, jest Komitet Audytu funkcjonujący w ramach uprawnień Rady Giełdy. Zgodnie ze swoimi kompetencjami Komitet monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej oraz niezależność audytora. Wyboru audytora GPW dokonuje Rada Giełdy po rekomendacji Komitetu Audytu spośród grona renomowanych firm audytorskich. W spółkach zależnych, decyzje o wyborze biegłego rewidenta podejmują rady nadzorcze. Komitet Audytu sprawuje również nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym oraz monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej. Do kompetencji Rady Giełdy należy m.in. ocena sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny.

W opinii Spółki, podział zadań związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Spółce, kontrola sporządzonych sprawozdań przez audytora, a także monitorowanie procesu sporządzania i weryfikacji sprawozdań przez Komitet Audytu oraz ocena sprawozdań przez Radę Giełdy, zapewniają rzetelność oraz prawidłowość informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.