Wynagrodzenia i umowy o pracę członków Zarządu i Rady Giełdy

Wynagrodzenie członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu należy do kompetencji Rady Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu dokonywane jest na wniosek Prezesa Zarządu.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy system wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy. W porozumieniach do umów o pracę został określony system wynagrodzeń, który składa się z części stałej (płaca zasadnicza), części zmiennej (system motywacyjny zwany premią) oraz świadczeń dodatkowych. Premia zależy od stopnia wykonania szeregu celów biznesowych (w zakresie rozwoju rynku kapitałowego) i finansowych. Określona została wysokość premii maksymalnej przysługującej w danym roku. W ramach maksymalnej wysokości premii Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu premię uznaniową, która nie jest ściśle powiązana ze wskaźnikami biznesowymi i finansowymi. Jest ona przyznawana na podstawie oceny stopnia realizacji indywidualnych rocznych celów zadaniowych. W spółce nie istnieją programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta (w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, czy opcjach na akcje).

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy, w tym wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych  w 2012 r. w tys. zł.

  GPW
  Część stała Część zmienna (premia) Premia - zobowiązanie długoterminowe Pozostałe świadczenia Jednostki podporządkowane Razem
Ludwik Sobolewski 948 74 0 280 138 1 440
Lidia Adamska 660 145 20 198 33   1 056
Beata Jarosz 636 231 27 196 74   1 164
Adam Maciejewski 684 288 24 213 46 1 255
Źródło: GPW

Premia – zobowiązanie długoterminowe, za rok 2011 została rozliczona w roku 2012 i zaprezentowana w „Część zmienna (premia)”.  

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy, w tym wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych   w 2011 r. w tys. zł.

  GPW
  Część stała Część zmienna (premia) Premia - zobowiązanie długoterminowe Pozostałe świadczenia Jednostki podporządkowane Razem
Ludwik Sobolewski 948 379 152 275 102 1 856
Lidia Adamska 660 148 40 157 39 1 044
Beata Jarosz 636 216 54 191 46 1 143
Adam Maciejewski 684 190 50 180 31 1 135

Warunki umów o pracę członków Zarządu

Umowy o pracę z Zarządem Giełdy zawarte są na czas określony, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu, w związku z zakończeniem kadencji w zarządzie Spółki, określonej w statucie Spółki. Termin ten upłynie w czerwcu 2014 r.

Spółka zawarła umowy o pracę z następującymi członkami Zarządu:

Umowy o pracę z członkami Zarządu Giełdy
  Stan na 31 grudnia 2012
  Data rozpoczęcia umowy Okres umowy Stanowisko
Ludwik Sobolewski 29 czerwca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji Prezes Zarządu
Lidia Adamska 14 lipca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji członek Zarządu
Beata Jarosz 14 lipca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji członek Zarządu
Adam Maciejewski 14 lipca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji Wiceprezes Zarządu – p.o. Prezesa Zarządu
Źródło: GPW

Umowy o pracę z członkami Zarządu mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, z tym że w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez Prezesa Zarządu zastosowanie będzie mieć dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2013 r. decyzji o odwołaniu ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego, Spółka rozwiązała z nim umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 kwietnia 2013 r.

Ze wszystkimi członkami Zarządu Spółka podpisała umowy o zakazie konkurencji, zgodnie z którymi przez 12 miesięcy od rozwiązania umów o pracę ze Spółką członkowie Zarządu nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto otrzymanego w 12 miesięcach przed ustaniem stosunku pracy wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych.

Wynagrodzenie członków Rady Giełdy

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z ostatnią uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2011 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Giełdy została ustalona w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenia członków Rady Giełdy w tys. zł
  Stan na rok zakończony 31 grudnia
  2012 2011
Leszek Pawłowicz 45 43
Marek Wierzbowski 45 43
Sebastian Skuza 45 43
Paweł Graniewski 45 36
Jacek Lewandowski 45 36
Mateusz Rodzynkiewicz 0 22
Maria Sierpińska 0 22
Jacek Jaszczołt 23 22
Sławomir Krupa 45 22
Maria Dobrowolska 0 7
Tomasz Zganiacz 0 7
Marek Słomski 23 0
Źródło: GPW

Członkowie Rady Giełdy nie pełnią równolegle funkcji nadzorczych lub zarządczych w jednostkach podporządkowanych GPW.

(1)Uwzględniono: jednostki zależne, stowarzyszone; wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe zawierają kwoty świadczeń potencjalnie należnych, w tym również w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.