Zarząd

W skład Zarządu wchodzi czterech członków, w tym Prezes Zarządu.

Skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Stan na 31 grudnia 2012
  Stanowisko Data objęcia stanowiska Data upływu  obecnej kadencji
Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu,  p.o. Prezesa Zarządu 28 czerwca 2006 r.(1) 1 lipca 2014 r.
Lidia Adamska członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Beata Jarosz członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach decyzją Rady Giełdy 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Źródło: GPW (1) Data 28 czerwca 2006 r. dotyczy objęcia przez Adama Maciejewskiego stanowiska członka Zarządu GPW

Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Pana Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy. Z dniem 21 grudnia 2012 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Panu Adamowi Maciejewskiemu, członkowi Zarządu Giełdy, stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy i przekazania mu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy.

Bieżąca kadencja wszystkich członków Zarządu rozpoczęła się 1 lipca 2010 r. Mandaty wszystkich obecnych członków Zarządu GPW wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.

Po dacie bilansowej zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu:

Zgodnie z uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 grudnia 2012 r. Pan Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, został oddelegowany od dnia 10 stycznia 2013 do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Raport bieżący nr 33/2012 informujący o podjętych uchwałach przez Radę Giełdy dostępny jest pod adresem: http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=182

17 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powołało Pana Adama Maciejewskiego, członka Zarządu GPW odpowiedzialnego między innymi za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych i strukturyzowanych oraz produkty informacyjne, na stanowisko Prezesa Zarządu GPW. Decyzją Walnego Zgromadzenia ze składu Zarządu Giełdy odwołany został Pan Ludwik Sobolewski.

Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca powołania Pana Adama Maciejewskiego oraz uchwała dotycząca odwołania Pana Ludwika Sobolewskiego weszły w życie 15 lutego 2013 r., tj. w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na ww. zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

Skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Stan na dzień publikacji Sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r.
  Stanowisko Data objęcia stanowiska  Data upływu obecnej kadencji
Adam Maciejewski Prezes Zarządu 17 stycznia 2013 r. 1 lipca 2014 r.
Lidia Adamska członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Beata Jarosz członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Paweł Graniewski członek Rady Giełdy oddelegowany
przez Radę Giełdy do czasowego
wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy
10 stycznia 2013 r. czasowe wykonywanie czynności
członka Zarządu, nie dłużej
niż na okres 3 miesięcy
Źródło: GPW

W styczniu 2013 r.  zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy nr 105/2013,  Członkowie Zarządu GPW opublikowali na stronie internetowej Spółki informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowaniu kapitałowym w spółkach prawa handlowego w celu prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej. 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Giełdy w latach 2011-2012

Stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1 stycznia 2011 r. 2 2
20 grudnia 2012 r. 2 2

Powoływanie członków Zarządu

W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym przynajmniej jeden członek Zarządu jest powoływany większością kwalifikowaną czterech piątych głosów. Jeśli jednak Rada Giełdy nie dokona wyboru członka Zarządu w ten sposób, w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka, wyboru dokona Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

Wybory członków Zarządu zgodnie z powyższymi zasadami zarządza się po raz pierwszy w celu powołania Zarządu nowej kadencji albo w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

Zważywszy, że Spółka prowadzi giełdę papierów wartościowych, zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi obowiązują ją dodatkowe warunki dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu. W skład Zarządu powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. W przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę organizuje alternatywny system obrotu, powyższe warunki powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością, chyba że organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie Zarządu.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF, udzielanej na wniosek Rady Giełdy. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania nie została udzielona żadna prokura.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd nie posiada uprawnień do emisji ani wykupu akcji.

Sposób funkcjonowania Zarządu

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Szczegółowy tryb działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Zarządu. Regulamin ten uchwala Zarząd i zatwierdza Rada Giełdy. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów i mogą być podejmowanie, tylko jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Zgodnie ze Statutem, w przypadku równości głosów, Prezesowi Zarządu przysługuje głos rozstrzygający.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, w wypadku konfliktu interesów pomiędzy Spółką i członkiem Zarządu, małżonkiem, krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia) lub inną osobą, z którą członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu musi powstrzymać się od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, i może zażądać, aby zostało to zapisane w protokole posiedzenia Zarządu.

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.