Zasady zmiany statutu

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów. Ponadto zgodnie z §9 ust. 1 Statutu, podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jest możliwe, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce.

Zmiany Statutu następują pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zmiany wprowadzone do statutu w 2012 roku

W dniu 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22/2012 w sprawie zmian Statutu Spółki (treść podjętej uchwały Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 26/2012 dostępnym pod adresem http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=164).

Zmiany zawarte w uchwale dotyczyły zmiany struktury kapitałowej Spółki, a wynikały z zamiany 238 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B i potrzeby dostosowania brzmienia Statutu do stanu faktycznego. Wskazane powyżej zmiany w treści Statutu Spółki, wprowadzone uchwałą nr 2/2012 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2012 roku, zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Rada Giełdy na podstawie §18 ust. 4 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.