Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i Grupą Kapitałową

Nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.

W następstwie umowy nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE), zawartej 8 listopada 2011 r. i po spełnieniu warunków tej umowy, 24 lutego 2012 r. GPW nabyła 1 164 750 akcji TGE stanowiących 80,33% kapitału zakładowego TGE i uprawniających do wykonywania 80,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TGE. Uwzględniając akcje TGE, będące w posiadaniu GPW przed realizacją ww. transakcji (2,33% akcji) oraz w wyniku kolejnych transakcji nabycia akcji TGE od akcjonariuszy mniejszościowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. GPW posiadała akcje TGE stanowiące 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu TGE. Równolegle, GPW kontroluje dwie spółki zależne TGE: Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) oraz InfoGT Sp. z o.o. (w obu podmiotach przez cały 2012 r. TGE posiada 100% kapitału zakładowego). W związku z reorganizacją Grupy TGE w III kw. 2012 r. podjęto decyzję o likwidacji spółki InfoGT, której działalność opierała się na świadczeniu usług informatycznych na rzecz TGE i IRGiT.  

W wyniku nabycia akcji TGE doszło do reorganizacji podstawowych linii biznesowych Grupy Kapitałowej GPW z:

  • obsługi emitentów
  • obsługi obrotu
  • sprzedaży informacji rynkowych

na:

  • rynek finansowy
  • rynek towarowy 

Rynek finansowy obejmuje segmenty, na których GPW skupiała się przed rozpoczęciem świadczenia usług w ramach rynku towarowego, czyli: obsługę obrotu w ramach rynków akcji, instrumentów pochodnych, instrumentów dłużnych i innych instrumentów rynku kasowego, obsługę emitentów,  a także sprzedaż informacji rynkowych.

Rynek towarowy obejmuje prowadzenie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym w transakcjach spot i transakcjach terminowych, prowadzenie obrotu prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2. Organizacją obrotu zajmuje się spółka TGE. Dodatkowo TGE prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia, który jest systemem rejestracji oraz ewidencji świadectw pochodzenia stanowiących potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz stanowiących potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego, a także ewidencji praw majątkowych wynikających z powyżej wymienionych świadectw pochodzenia. Ponadto, działalność Grupy GPW w ramach rynku towarowego stanowi rozliczanie transakcji, rozrachunek towarów giełdowych i zarządzanie środkami systemu gwarantowania rozliczeń przez IRGiT.

Grupa TGE podlega pełnej konsolidacji począwszy od marca 2012 r.

Linia biznesowa rynek towarowy obejmuje także prowadzony wcześniej przez GPW obrót energią w ramach poee Rynku Energii GPW oraz usługi operatora handlowego na rynku energii świadczone przez WSEInfoEngine, spółkę z Grupy GPW. W związku ze strategią Grupy GPW, która zakłada między innymi, że koncentracja obrotu towarami giełdowymi będzie realizowana w ramach TGE, z dniem 31 marca 2013 r. GPW zaprzestanie organizowania obrotu energią elektryczną na poee Rynku Energii GPW.

Zmiany osób zarządzających spółkami z Grupy Kapitałowej GPW

TGE

5 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Towarowa Giełda Energii S.A. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Grzegorza Onichimowskiego. Na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Rada Nadzorcza powołała Pana Ireneusza Łazora, dotychczasowego Prezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 5 lipca 2012 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. pracował w następującym składzie:

Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu

Jacek Goszczyński – Wiceprezes Zarządu

Adam Simonowicz – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 5 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. pracował w następującym składzie:

Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu

Adam Simonowicz – Wiceprezes Zarządu

IRGiT

Na dzień 1 stycznia 2012 roku Zarząd IRGiT SA pełnił swoje obowiązki w następującym składzie:

Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu IRGiT S.A.

Dariusz Bliźniak – Wiceprezes Zarządu IRGiT S.A.

W dniu 5 lipca 2012 roku Pan Ireneusz Łazor złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu IRGiT SA. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 roku powierzyła Panu Dariuszowi Bliźniakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu IRGiT SA. Od dnia 6 lipca do 1 listopada 2012 r. Zarząd IRGiT pełnił swoje obowiązki w jednoosobowym składzie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 października 2012 roku powołała z dniem 1 listopada 2012 roku do składu Zarządu Pana Andrzeja Kalinowskiego i powierzyła mu funkcję członka Zarządu.

Skład Zarządu IRGiT SA na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu IRGiT SA

Andrzej Kalinowski – członek Zarządu IRGiT SA

BondSpot

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 5 lipca 2012 r. Zarząd BondSpot pracował w następującym składzie:

Jacek Fotek – Prezes Zarządu

Teresa Rogalska – Wiceprezes Zarządu

W dniu 5 lipca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru Prezesa Zarządu nowej kadencji, którym została Pani Teresa Rogalska (pełniąca wcześniej funkcję Wiceprezesa Zarządu). W dniu 5 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Kwiatkowskiego na Wiceprezesa Zarządu nowej siódmej kadencji.

Skład Zarządu Bondspot SA na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

Teresa Rogalska – Prezes Zarządu

Robert Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu

Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research

Z dniem 1 lutego 2012 r. Pani Jana Chudzik została odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A., a powołany na to stanowisko został Pan Mirosław Szczepański, który równocześnie jest Prezesem Zarządu WSEInfoEngine.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.