Płynność, zarządzanie zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym Spółki

Działalność Spółki oraz Grupy wiąże się z trzema rodzajami ryzyka finansowego: z ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem utraty płynności. Szczegóły w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w Sprawozdaniu Finansowym.

W 2012 r. ryzyko utraty płynności przez Grupę, rozumiane jako brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań, było znikome ze względu na posiadane istotne zasoby aktywów finansowych i uzyskiwanie dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które przekraczały wartość zobowiązań. Wskaźniki płynności bieżącej wyniosły 9,6 na koniec 2012 r. oraz 11,5 na koniec 2011 r. Wskaźnik płynności bieżącej dla 2012 r. został skorygowany o wpływ krótkoterminowych aktywów i zobowiązań Grupy TGE dotyczących systemu gwarantowania rozliczeń. Wyższa wartość wskaźnika na koniec 2011 r. wynikała głównie z uzyskania wpływów z emisji obligacji serii A w kwocie 170 mln zł.

GPW zarządza płynnością finansową zgodnie z przyjętymi przez Zarząd „Zasadami lokowania środków płynnych”. Zgodnie z tym dokumentem, procesy inwestowania wolnych środków uzależnione są od terminów wymagalności zobowiązań, tak by ograniczać ryzyko utraty płynności jednostki dominującej i jednocześnie maksymalizować jej przychody z działalności finansowej. W praktyce oznacza to, że środki płynne GPW lokowane są w obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe, a przeciętne duration portfela aktywów finansowych wynosiło w 2012 r. ok. 0,3 roku.

Od 1 stycznia 2012 r. GPW stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Przedmiotem zabezpieczenia są przepływy pieniężne wynikające z umowy na dostawę nowego systemu transakcyjnego (UTP), nabycia licencji oraz nabycia gwarancji w pierwszym roku po wdrożeniu.

W ocenie Zarządu proces zarządzania zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym w Grupie jest efektywny i gwarantuje możliwość terminowej realizacji zobowiązań.

Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z możliwością utraty płynności przez Grupę.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.