W 2012 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 126,9 mln zł oraz 130,0 mln zł w 2011 r.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2012 r. były ujemne i wyniosły 38,2 mln zł, natomiast w 2011 r. były dodatnie i osiągnęły poziom 18,5 mln zł.  Przepływy pieniężne osiągnięte w 2012 r. były wypadkową nakładów poniesionych na nabycie 97,67% udziałów w TGE, wykupu obligacji skarbowych w kwocie 58,0 mln zł oraz nakładami inwestycyjnymi na środki trwałe oraz wartości niematerialne w kwocie 26,2 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej 2011 r. były w dużej mierze kształtowane terminami nabycia i wykupu obligacji skarbowych oraz efektem uzyskania dywidend od KDPW o wartości 61,1 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2012 r. miały wartość ujemną i były głównie kształtowane przez wypłatę dywidendy przez GPW oraz BondSpot dla akcjonariuszy mniejszościowych, środki uzyskane z emisji obligacji serii B w kwocie 75,7 mln zł oraz spłatę odsetek w kwocie 15,7 mln zł z tytułu emisji obligacji.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2011 r. o wartości 35,0 mln zł stanowiła wypłata dywidendy dla akcjonariuszy GPW oraz wpływy z emisji obligacji serii A w kwocie 170 mln zł.

Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy GPW w latach 2011-2012
w tys. zł Przepływy za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia
  2012 2011
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej               126 927              129 986
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej               (38 167)                18 528
Przepływy pieniężne z działalności finansowej                    (962)                34 971
Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto                87 799              183 485
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu              291 085              107 600
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu              378 883              291 085
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.