Łączne nakłady inwestycyjne Grupy na środki trwałe oraz wartości niematerialne wyniosły w 2012 r. 26,2 mln zł, w porównaniu do 25,3 mln zł w 2011 r., z czego nakłady inwestycyjne na środki trwałe wyniosły 13,5 mln zł w stosunku do 20,7 mln zł w 2011 r. Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne w roku 2012 i 2011 wyniosły odpowiednio 12,7 mln zł oraz 4,6 mln zł.

Wydatki inwestycyjne Grupy w środki trwałe oraz wartości niematerialne w 2012 r. dotyczyły w szczególności:

  • wdrożenia UTP,
  • inwestycji związanych z infrastrukturą IT.

Wydatki inwestycyjne Grupy w środki trwałe oraz wartości niematerialne w 2011 r. dotyczyły głównie:

  • wdrożenia UTP,
  • migracji Informacyjnej Bazy Danych na system Linux.

Największą inwestycją finansową Grupy w 2012 r. było nabycie 97,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki TGE S.A. za łączną kwotę 213,9 mln zł. Inwestycja w akcje TGE została sfinansowana w całości kapitałem pozyskanym w wyniku emisji obligacji serii A i B.

Przewidywane wydatki inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne Grupy w roku 2013 wyniosą ok. 125 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość przyszłych (zakontraktowanych) zobowiązań inwestycyjnych GPW wynosi około 63,0 mln zł.

W 2013 r. na wydatki inwestycyjne Grupy w środki trwałe i wartości niematerialne największy wpływ będą miały wydatki związane z wdrożeniem systemu transakcyjnego UTP (przesunięcie terminu wdrożenia UTP z listopada 2012 r. na 15 kwietnia 2013 r.)

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.