Grupa wyróżnia trzy segmenty przychodowe:

 • rynek finansowy,
 • rynek towarowy,
 • pozostałe przychody.

Przychody z rynku finansowego dzielą się na przychody dotyczące:

 • obsługi obrotu,
 • obsługi emitentów,
 • sprzedaży informacji.

Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników rynku z tytułu:

 • transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym,
 • transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi,
 • transakcji instrumentami dłużnymi,
 • transakcji innymi instrumentami rynku kasowego,
 • pozostałych opłat od uczestników rynku.

Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne źródło przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze sprzedaży.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi finansowymi są drugim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu. Przychody z obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią dominującą część przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.

Na przychody z obsługi obrotu z tytułu innych opłat od uczestników rynku składają się w szczególności opłaty za usługi umożliwiające dostęp do systemu notowań.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst oraz rynek Treasury BondSpot Poland prowadzony przez BondSpot S.A., spółkę zależną GPW.

Opłaty z obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami oraz tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF.

Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch głównych elementów:

 • opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem i dopuszczeniem nowych akcji i innych instrumentów do notowań giełdowych,
 • opłat okresowych za notowanie.

Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz danych historyczno-statystycznych. Opłaty te obejmują stałą opłatę roczną oraz opłaty miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora.

Przychody Grupy w segmencie rynku towarowego stanowią przychody GPW S.A. z tytułu prowadzenia poee Rynku Energii GPW, przychody TGE i IRGiT oraz przychody WSEInfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego i handlowo-technicznego. Segment rynku towarowego dzieli się na następujące podsegmenty:

 • obsługa obrotu,
 • prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej,
 • rozliczenia transakcji.

W ramach przychodów z obsługi obrotu na rynku towarowym wyróżnia się:

 • przychody z obrotu energią elektryczną (na rynku kasowym i terminowym),
 • przychody z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej,
 • przychody z innych opłat od uczestników (członków) rynku.

Na przychody z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną składają się przychody transakcyjne w ramach poee Rynku Energii GPW oraz przychody rynku TGE w ramach Rynku Dnia Bieżącego, Rynku Dnia Następnego, Rynku Terminowego Towarowego i aukcji energii. Przychody z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowią przychody TGE z tego tytułu. Na inne opłaty od uczestników rynku składają się: opłaty ryczałtowe od uczestników rynków poee Rynku Energii GPW oraz TGE i oraz przychody WSEInfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego i handlowo-technicznego.

W grudniu 2012 r. Zarząd GPW podjął decyzję o koncentracji obrotu energią na rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. i zaprzestaniu organizowania obrotu towarami giełdowymi na poee Rynku Energii GPW z końcem pierwszego kwartału 2013 r.

W podsegmencie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej wykazane są przychody TGE uzyskane z tego tytułu. Przychody podsegmentu „rozliczenia transakcji” stanowią przychody spółki IRGiT, która zajmuje się rozliczaniem i rozrachunkiem towarów giełdowych, zarządzaniem środkami systemu gwarantowania rozliczeń oraz ustalaniem wartości zobowiązań i należności dla członków IRGiT zgodnie z zawartymi transakcjami.

Kategoria pozostałe przychody Grupy obejmuje przychody spółek zależnych: WSEInfoEngine S.A (segment media), Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. oraz przychody GPW i Grupy TGE m.in. z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.

W 2012 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży równe 273,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1,9% (5,0 mln zł) w stosunku 2011 r. Przyczyną wzrostu przychodów rok do roku był w szczególności wzrost przychodów Grupy z rynku towarowego (o 60,6 mln zł), co było głównie związane z przejęciem w 2012 r. Grupy TGE. Przychody z rynku towarowego w 2012 r. osiągnęły poziom 62,6 mln zł w porównaniu do 2,0 mln zł w 2011. W tym samym okresie zmniejszyły się przychody z rynku finansowego o 20,6% (o 54 mln zł) głównie z powodu spadku wartości obrotów akcjami (o 24,3%) oraz wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi (o 27,1%).

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 74,1 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9% (8,5 mln zł) w porównaniu z III kwartałem 2012 r. oraz wzrost o 21,7% (13,2 mln zł) w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2012 r. związany był przede wszystkim z wyższymi o 61,7% przychodami osiągniętymi w segmencie rynku towarowego prowadzonym przez Grupę TGE. Przychody z rynku towarowego wzrosły w stosunku do III kwartału 2012 r. o 9,1 mln zł, co było głównie wynikiem przeszło 2-krotnie wyższych przychodów z rozliczania i rozrachunku towarów giełdowych z podsegmentu rozliczenia transakcji prowadzonego przez IRGiT (o 3,6 mln zł), wzrostu przychodów z obsługi obrotu energią elektryczną na rynku terminowym (o 2,5 mln zł), wzrostu o 2,0 mln zł przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, a także wzrostem o 1,4 mln zł przychodów z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego.

Przychody z segmentu rynku finansowego w IV kwartale 2012 r. wyniosły 50,0 mln zł i były na zbliżonym poziomie w stosunku do III kwartału 2012 r. oraz o 8,8 mln zł niższe (o 14,9%) w porównaniu do IV kwartału 2011 r. Spadek przychodów z segmentu rynku finansowego w IV kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wynikał głównie z niższych przychodów z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (o 4,4 mln zł) oraz niższymi przychodami na rynku finansowym z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi (o 4,0 mln zł).

Skonsolidowane przychody Grupy GPW za IV kwartał 2012 r. obejmują m.in. przychody Grupy TGE o wartości 22,6 mln zł oraz przychody BondSpot S.A. o wartości 3,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW i ich struktura w wybranych kwartałach lat 2011-2012
w tys  zł, % Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
 31 grudnia 2012 udział % 30 września 2012 udział % 31 grudnia 2011 udział % 2012 udział % 2011 udział %
Rynek finansowy 49 983 67% 49 862 76% 58 762 96% 208 144 76% 262 154 98%
Przychody z obsługi obrotu 35 534 48% 35 837 55% 43 739 72% 150 112 55% 202 199 75%
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym 24 590 33% 23 738 36% 29 037 48% 101 166 37% 143 092 53%
Instrumenty pochodne 5 708 8% 6 278 10% 9 669 16% 26 944 10% 40 223 15%
Inne opłaty od uczestników rynku 1 716 2% 1 654 3% 1 516 2% 6 873 3% 5 134 2%
Instrumenty dłużne 3 485 5% 4 132 6% 3 449 6% 14 960 5% 13 451 5%
Inne instrumenty rynku kasowego 34 0% 35 0% 68 0% 168 0% 300 0%
Przychody z obsługi emitentów 5 516 7% 5 193 8% 5 561 9% 21 539 8% 23 386 9%
Opłaty za notowanie 4 095 6% 4 062 6% 4 255 7% 16 520 6% 16 753 6%
Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty 1 421 2% 1 131 2% 1 305 2% 5 019 2% 6 632 2%
Przychody ze sprzedaży informacji 8 933 12% 8 832 13% 9 462 16% 36 493 13% 36 569 14%
                     
Rynek towarowy 23 910 32% 14 789 23% 758 1% 62 646 23% 2 011 1%
Przychody z obsługi obrotu 13 165 18% 7 237 11% 758 1% 30 164 11% 2 011 1%
Obrót energią elektryczną 5 303 7% 2 816 4% 255 0% 11 129 4% 620 0%
Rynek kasowy 778 1% 796 1% 155 0% 2 780 1% 511 0%
Rynek terminowy 4 525 6% 2 020 3% 100 0% 8 349 3% 109 0%
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia 4 759 6% 2 720 4% 0 0% 11 821 4% 0 0%
Inne opłaty od uczestników rynku 3 103 4% 1 701 3% 503 1% 7 214 3% 1 391 1%
Prowadzenie RŚP 4 038 5% 4 428 7% 0 0% 16 549 6% 0 0%
Rozliczenia transakcji 6 707 9% 3 124 5% 0 0% 15 933 6% 0 0%
                     
Pozostałe przychody 221 0% 1 012 2% 1 389 2% 3 035 1% 4 633 2%
                     
Razem 74 114 100% 65 663 100% 60 907 100% 273 825 100% 268 797 100%
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Grupa pozyskuje przychody ze sprzedaży zarówno w polskich złotych jak i w walutach obcych. Przychody osiągane w polskich złotych stanowiły w IV i III kwartale 2012 r. oraz w IV kwartale 2011 r. odpowiednio 86%, 91% oraz 88% przychodów ogółem. Decydujący wpływ mają na to przychody GPW. Wpływ przychodów w walucie obcej pozyskany przez BondSpot jest mało znaczący ze względu na relatywnie niski udział tych przychodów w przychodach Grupy ogółem. Udział przychodów denominowanych w walucie polskiej w całym 2012 r. wyniósł 87% i był wyższy niż w całym 2011 r. (80%) Do wzrostu udziału przychodów nominowanych w walucie polskiej w całym 2012 r. w stosunku do 2011 r. przyczyniła się zmiana cennika usług związanych ze sprzedażą informacji giełdowych, polegająca na przejściu z opłat w euro do opłat w walucie polskiej dla klientów zagranicznych od stycznia 2012 r. w przypadku opłat rocznych oraz od lipca 2011 r. w przypadku opłat miesięcznych.

Zestawienie skonsolidowanych przychodów Grupy od odbiorców zagranicznych i krajowych w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartał
w tys.  zł, % Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
 31 grudnia 2012 % 30 września 2012 % 31 grudnia 2011 % 2012 % 2011 %
Przychody nominowane w PLN 63 800 86% 59 496 91% 53 570 88% 236 923 87% 215 348 80%
Przychody nominowane w walutach obcych 10 314 14% 6 167 9% 7 338 12% 36 902 13% 53 449 20%
Razem 74 114 100% 65 663 100% 60 907 100% 273 825 100% 268 797 100%
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w 2012 i 2011 r. odpowiednio 4,19 EUR/PLN oraz 4,12 EUR/PLN. Średnie kursy wymiany w IV i III kwartale 2012 r. oraz IV kwartale 2011 r. wyniosły odpowiednio 4,11 EUR/PLN, 4,14 EUR/PLN oraz 4,42 EUR/PLN.

Grupa nie jest uzależniona od jakiegokolwiek z odbiorców, gdyż żaden z nich nie ma większego udziału w przychodach ze sprzedaży niż 10%.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.