Obsługa obrotu

Przychody Grupy z obsługi obrotu na rynku finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. wyniosły 150,1 mln zł, co oznacza spadek o 25,8% (52,1 mln zł) w porównaniu z kwotą 202,2 mln zł w 2011 r. W 2012 r. udział przychodów z tytułu obrotu w łącznych przychodach na rynku finansowym wyniósł 72,1% i był o 5 pp. niższy w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy udział w przychodach z obsługi obrotu stanowią przychody z Głównego Rynku, które w 2012 r. wyniosły 126,6 mln zł (o 54,6 mln zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego). Pozostały udział w przychodach mają Treasury BondSpot Poland, NewConnect oraz Catalyst.

W ujęciu kwartalnym, przychody z tytułu obrotu na rynku finansowym w IV kwartale 2012 r. wyniosły 35,5 mln zł i były na zbliżonym poziomie w porównaniu z III kwartałem 2012 r. kiedy wyniosły 35,8 mln zł, oraz spadły o 18,8% (8,2 mln zł) w stosunku do IV kwartału 2011 r. Główny wpływ na spadek przychodów w stosunku do 2011 r. miały niższe przychody z tytułu transakcji realizowanych na rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych.

Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym

Przychody z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym w 2012 r. wyniosły 101,2 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 29,3% (41,9 mln zł). Znaczny spadek przychodów był bezpośrednio związany ze spadkiem obrotów na Głównym Rynku i rynku NewConnect oraz niższymi przychodami uzyskanymi z obsługi wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji (2,9 mln zł w 2012 r. w stosunku do 8,3 mln zł w 2011 r.).

Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym naliczane są od wartości obrotu i liczby zrealizowanych zleceń. W 2012 r. wartość indeksu WIG20 wzrosła o 20,4% i na koniec roku wynosiła 2 582,98 punktów, wobec 2 144,48 punktów na koniec 2011 r.  Pomimo wzrostu wartości indeksu w 2012 r. przeciętna wartość indeksu WIG20 w 2012 r. była niższa i wyniosła 2 289,26 punktów w porównaniu do 2 573,30 punktów w 2011 r. (na koniec 2010 r. wartość indeksu wyniosła 2 744,17 punktów). Dlatego pomimo wzrostu o 7,4% łącznego wolumenu obrotów akcjami na Głównym Rynku w 2012 r. w relacji do 2011 r. łączna wartość obrotów akcjami na tym rynku spadła o 24,3% z 268,1 mld zł w 2011 r. do 202,9 mld zł w 2012 r. Dodatkowo spadła liczba transakcji sesyjnych na Głównym Rynku z 13,9 mln w 2011 r. do 11,5 mln w 2012 r.

Wartość obrotów akcjami na NewConnect (sesyjnych i pakietowych) w 2012 r. wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza spadek o 33,3% w porównaniu do roku ubiegłego.

W listopadzie 2011 r. GPW wprowadziła promocję antykryzysową dla członków giełdy. Wartość promocji w 2012 r. wyniosła 5,8 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, przychody z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym osiągnęły poziom 24,6 mln zł w IV kwartale 2012 r., co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do III kwartału 2012 r. (0,9 mln zł) oraz spadek o 15,3% (4,4 mln zł) w stosunku do IV kwartału 2011 r.

Wpływ na wysokość ww. przychodów w analizowanych kwartałach miały następujące czynniki:

  • wzrost wartości obrotów sesyjnych na Głównym Rynku w IV kwartale 2012 r. o 0,5 % w stosunku do III kwartału 2012 r. oraz spadek o 17,8% w porównaniu do IV kwartału 2011 r.,
  • wzrost liczby mniejszych transakcji akcjami na Głównym Rynku;przeciętna wartość transakcji na Głównym Rynku w IV kwartale 2012 r., liczona jako stosunek łącznej wartości obrotów sesyjnych i liczby transakcji sesyjnych, wyniosła 16,4 tys. zł i była niższa od wartości w III kwartale 2012 r. (17,4 tys. zł) oraz niższa niż w IV kwartale 2011 r. (16,9 tys. zł),
  • wzrost liczby transakcji sesyjnych o 7,7% w IV kwartale 2012 r. w porównaniu do III kwartału 2012 r. oraz spadek o 15,2% w stosunku do IV kwartału 2011 r.,
  • promocja antykryzysowa wprowadzona przez GPW w listopadzie 2011 r.; łączna wartość promocji w IV kwartale 2012 r. wyniosła 1,8 mln zł, a w III kwartale 2012 r.: 1,1 mln zł i 0,8 mln zł w IV kwartale 2011 r.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi oraz wartość i wolumen obrotów akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym (w mln zł) 24,6 23,7 29,0 101,2 143,1
Główny Rynek:          
Wartość obrotów (w mld zł) 47,8 52,5 57,7 202,9 268,1
Wolumen obrotów (w mld akcji) 8,6 7,1 10,0 33,8 31,5
NewConnect:          
Wartość obrotów (w mld zł) 0,3 0,2 0,3 1,3 2,0
Wolumen obrotów (w mld akcji) 0,9 0,6 1,3 3,6 6,4
Źródło: Spółka

Indeks WIG20 wzrósł o 8,9% z poziomu 2 371,42 punktów na koniec III kwartału 2012 r. do poziomu 2 582,98 punktów na koniec IV kwartału 2012 r. Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku w IV kwartale 2012 r. wyniosła 47,8 mld zł w porównaniu do 52,5 mld zł w III kwartale 2012 r. oraz do 57,7 mld zł w IV kwartale 2011 r. Łączny wolumen obrotów akcjami na Głównym Rynku w IV kwartale 2012 r. wyniósł 8,6 mld akcji w porównaniu do 7,1 mld akcji w III kwartale 2012 r. oraz do 10,0 mld akcji w IV kwartale 2011 r.

Instrumenty pochodne

W 2012 r. Grupa osiągnęła przychody na rynku finansowym z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi równe 26,9 mln zł, tzn. o 33,0% (13,3 mln zł) niższe niż w roku 2011. Niższy poziom przychodów związany był przede wszystkim ze spadkiem o 27,1% obrotów instrumentami pochodnymi ogółem w szczególności dotyczącym kontraktów terminowych na WIG20 (o 33,5%).

W IV kwartale 2012 r. przychody z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi wyniosły 5,7 mln zł, co oznacza spadek o 9,1% w porównaniu do III kwartału 2012 r. oraz spadek o 41,0% w porównaniu do IV kwartału 2011 r. Wyniki te są odzwierciedleniem spadku wolumenu kontraktów terminowych na indeks WIG20, który w IV kwartale 2012 r. był niższy o 9,0% niż w III kwartale 2012 r. oraz 41,9% niższy w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. 

Spadek obrotów kontraktami terminowymi na indeksy akcji jest obserwowany na większości europejskich giełd prowadzących rynki terminowe, w tym również w odniesieniu do największych europejskich operatorów obrotu. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) w całym 2012 roku wolumeny obrotu kontraktami terminowymi na indeksy akcji w Europie obniżyły się o 19,8%. W IV kwartale 2012 r. indeks WIG20 charakteryzował się niską zmiennością. W okresach niskiej zmienności liczba transakcji realizowanych przez inwestorów na rynku instrumentów pochodnych jest zazwyczaj mniejsza, niż w okresach kiedy zmiany wartości instrumentów bazowych są większe. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku kontraktów terminowych futures.

W każdym z kwartałów 2011 r. i 2012 r. przychody z kontraktów terminowych na WIG20 stanowiły ponad 94% przychodów Spółki z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi oraz wolumeny obrotów finansowymi instrumentami pochodnymi w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Rynek finansowy, przychody
z obsługi obrotu: instrumenty
pochodne (w mln zł)
5,7 6,3 9,7 26,9 40,2
Wolumen obrotów instrumentami
pochodnymi (mln sztuk)
2,6 2,7 3,7 11,3 15,6
w tym:wolumen obrotów kontraktami
terminowymi na WIG20 (mln sztuk)
1,9 2,1 3,3 9,1 13,6
Źródło: Spółka

Z początkiem maja 2012 r. GPW dokonała zmiany standardu kontraktów terminowych na kursy walut (USD, EUR, CHF i GBP). Zmiana dotyczyła obniżenia wartości jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu) z 10 000 jednostek waluty na 1 000 jednostek waluty. Zmiany te mają na celu zwiększenie płynności kontraktów terminowych na waluty oraz dalszy rozwój obrotu tymi instrumentami pochodnymi.

Inne opłaty od uczestników rynku

Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku w 2012 r. wyniosły 6,9 mln zł i były wyższe o 1,8 mln zł w porównaniu z 5,1 mln zł w 2011 r. Wyższe przychody wynikały w dużej mierze ze wzrostu pobieranych od członków giełdy opłat spowodowanego wzrostem  kosztów usług serwisu oprogramowania.

W ujęciu kwartalnym przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku osiągnęły wartość około 1,7 mln zł zarówno w IV jak i III kwartale 2012 r. w porównaniu do 1,5 mln zł w IV kwartale 2011 r.

Instrumenty dłużne

Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu instrumentami dłużnymi wzrosły w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. o 11,2% do poziomu 15,0 mln zł, na co miał wpływ przede wszystkim wzrost wartości obrotów TBSP w ramach transakcji rynku kasowego o 46,7% z 306,5 mld zł w 2011 r. do poziomu 449,6 mld zł w 2012 r. W 2012 r. wartość obrotów na TBSP w transakcjach warunkowych wyniosła 612,1 mld zł i spadła o 16,3% w stosunku do 730,9 mld zł w 2011 r.

W IV kwartale 2012 r. przychody Grupy w podsegmencie instrumentów dłużnych osiągnęły poziom 3,5 mln zł i spadły o 15,7% (0,6 mln zł) w porównaniu do III kwartału 2012 r. oraz zanotowały zbliżony poziom w porównaniu do IV kwartału 2011 r. Trzeci kwartał 2012 r. charakteryzował się wysokimi obrotami na rynku Treasury BondSpot Poland, wynikającymi z rekordowej aktywność uczestników rynku. Wpływ na wysokość obrotów na rynku TBSP w całym 2012 r. miała obniżka opłat dla tzw. Market Makerów, posiadających tytuł Dealera lub Kandydata na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. Wartość obrotów na rynku Catalyst wyniosła 0,7 mld zł w IV kwartale 2012 r., 0,5 mld zł w III kwartale 2012 r., oraz 1,4 mld zł w IV kwartale 2011 r. Przychody z rynku Catalyst stanowią niewielki udział w całości przychodów z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu  instrumentami dłużnymi oraz wartość obrotów instrumentami dłużnymi w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty dłużne (w mln zł) 3,5 4,1 3,4 15,0 13,5
Catalyst:          
Wartość obrotów (mld zł) 0,7 0,5 1,4 3,0 2,5
w tym: Wartość obrotów instrumentami nieskarbowymi(mld zł) 0,5 0,3 1,2 2,5 1,7
Treasury BondSpot Poland:          
Wartość obrotów - transakcje warunkowe (mld zł) 161,4 159,4 130,7 612,1 730,9
Wartość obrotów - transakcje rynku
kasowego (mld zł)
91,8 136,5 84,1 449,6 306,5
Źródło: Spółka

Inne instrumenty rynku kasowego

Przychody z obrotu innymi instrumentami rynku kasowego w 2012 r. wyniosły 0,17 mln zł i były niższe niż w 2011 roku o 43,9%. Przychody w zakresie innych instrumentów rynku kasowego w III i IV kwartale 2012 r. wyniosły po ok. 0,03 mln zł i były blisko 2-krotnie niższe w porównaniu z przychodami IV kwartału 2011 r.

Obsługa emitentów

Przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym w 2012 r. wyniosły 21,5 mln zł, co stanowiło spadek o 7,9% (1,8 mln zł) w porównaniu do wartości 23,4 mln zł w 2011 r.

Głównym źródłem przychodów z obsługi emitentów jest Główny Rynek. Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku w 2012 r. wyniosły 17,7 mln zł, podczas gdy na rynku NewConnect 3,1 mln zł, zaś na Catalyst 0,7 mln zł.

W 2012 r. przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 16,5 mln zł i były nieznacznie niższe (o 1,4%) w stosunku do 2011 r. Opłaty za wprowadzenie, dopuszczenie oraz inne opłaty wyniosły w 2012 r. 5,0 mln zł i były o 24,3% (1,6 mln zł) niższe w stosunku do 6,6 mln zł w poprzednim roku. Przyczyną niższych przychodów w 2012 r. w porównaniu do roku ubiegłego był przede wszystkim spadek liczby debiutów na Głównym Rynku (o 19 debiutów) oraz rynku NewConnect (o 83 debiuty), a także spadek wartości ofert pierwotnych i wtórnych, który łącznie na obu rynkach wyniósł 40,1%.

W ujęciu kwartalnym, przychody z obsługi emitentów w IV kwartale 2012 r. wyniosły 5,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do III kwartału 2012 r. o 6,2% (0,3 mln zł), oraz nieznaczny spadek w porównaniu do IV kwartału 2011 r. Przyczyną wzrostu przychodów w IV kwartale 2012 r. w stosunku do III kwartału 2012 r. jest większa liczba debiutów oraz wartość ofert na Głównym Rynku, co jest odzwierciedlone w wyższych przychodach z opłat za wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu.

W IV i III kwartale 2012 r. przychody z opłat za notowanie wyniosły po około 4,1 mln zł i były o 3,7% niższe w stosunku do 4,3 mln zł w IV kwartale 2011 r. Przychody z tytułu opłat za dopuszczenie i wprowadzenie oraz innych opłat w IV kwartale 2012 r. wyniosły 1,4 mln zł i były o 25,6% wyższe od analogicznych przychodów w III kwartale 2012 r. i o 8,9% wyższe w stosunku do analogicznych przychodów w IV kwartale 2011 r.

W 2012 r. na Głównym Rynku zadebiutowało 19 spółek, było to o 19 mniej niż w 2011 r. Łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych w 2012 r. wyniosła 7,3 mld zł, w porównaniu do wartości 12,0 mld zł w 2011 r. Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych wyniosła łącznie 734,1 mld zł na koniec 2012 r. oraz 642,9 mld zł na koniec 2011 r. (wzrost o 14,2%).

W IV kwartale 2012 r. na Głównym Rynku zadebiutowało 7 spółek, a łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 3,5 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2012 r. i IV kwartału 2011 r. wyniosły odpowiednio 2 spółki i 1,5 mld zł oraz  5 spółek i 0,9 mld zł. Na koniec IV kwartału 2012 r. na Głównym Rynku notowanych było 438 spółek, a ich kapitalizacja wyniosła łącznie 734,1 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2012 r. i IV kwartału 2011 r. wyniosły odpowiednio: 435 spółki i 693,1 mld zł oraz 426 spółki i 642,9 mld zł. W IV kwartale 2012 r. wartość ofert wtórnych wyniosła 0,6 mld zł, co oznacza spadek o 0,9 mld zł w stosunku do III kwartału 2012 r. (największe oferty III kwartału przeprowadziły spółki BZ WBK oraz GTC). Wartość ofert pierwotnych w IV kwartale 2012 r. wyniosła 2,9 mld zł (z czego wartość oferty publicznej Alior Banku S.A. wyniosła 2,1 mld zł) i stanowiła najwyższą kwartalną wartość ofert jaka miała miejsce od III kwartału 2011 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, kapitalizacja rynkowa, liczba notowanych spółek, liczba i kapitalizacja nowych spółek, wartość ofert, liczba i kapitalizacja spółek wycofanych z notowań na Głównym Rynku w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Główny Rynek          
Przychody z obsługi emitentów
(w mln zł)
4,6 4,3 4,7 17,7 20,5
Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 523,4 484,0 446,2 523,4 446,2
Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 210,7 209,1 196,7 210,7 196,7
Liczba notowanych spółek (krajowe) 395 394 387 395 387
Liczba notowanych spółek (zagraniczne) 43 41 39 43 39
Wartość ofert (oferty pierwotne
i wtórne) (w mld zł)
3,5 1,5 0,9 7,3 12,0
Liczba nowych spółek (w okresie) 7 2 5 19 38
Kapitalizacja nowych spółek
(w mld zł)
6,5 0,5 0,2 12,0 25,1
Liczba spółek wycofanych z obrotu 4 1 3 7 12
Kapitalizacja spółek wycofanych
z obrotu* (w mld zł)
1,9 3,6 1,1 9,2 3,2
* w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań

W 2012 r. na rynku NewConnect zadebiutowało 89 spółek, w porównaniu do 172 debiutów w 2011 r. Kapitalizacja spółek zagranicznych i krajowych notowanych na NewConnect wyniosła łącznie 11,1 mld zł na koniec 2012 r. oraz 8,5 mld zł na koniec 2011 r. (wzrost o 30,6%).

W IV kwartale 2012 r. na NewConnect zadebiutowało 16 spółek. Łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 0,2 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2012 r. i IV kwartału 2011 r. wyniosły odpowiednio 24 spółki i 0,3 mld zł oraz 38 spółek i 0,2 mld zł. Na koniec IV kwartału 2012 r. na NewConnect notowanych było 429 spółek, których kapitalizacja wyniosła 11,1 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2012 r. i IV kwartału 2011 r. wyniosły odpowiednio 420 spółek i 9,3 mld zł oraz 351 spółek i 8,5 mld zł.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, kapitalizacja rynkowa, liczba notowanych spółek, liczba i kapitalizacja nowych spółek, wartość ofert, liczba i kapitalizacja spółek wycofanych z notowań na NewConnect w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
NewConnect          
Przychody z obsługi emitentów
(w mln zł)
0,7 0,8 0,6 3,1 1,8
Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 10,8 9,2 8,4 10,8 8,4
Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1
Liczba notowanych spółek (krajowe) 421 413 344 421 344
Liczba notowanych spółek (zagraniczne) 8 7 7 8 7
Wartość ofert (oferty pierwotne i wtórne) (w mld zł) 0,2 0,3 0,2 0,7 1,4
Liczba nowych spółek (w okresie) 16 24 38 89 172
Kapitalizacja nowych spółek
(w mld zł)
0,4 0,7 0,9 1,8 5,4
Liczba spółek wycofanych z obrotu* 7 1 1 11 6
Kapitalizacja spółek wycofanych
z obrotu** (w mld zł)
0,2 0,2 0,0 0,5 0,4
* uwzględnia spółki, które zostały przeniesione na Główny Rynek **wartość w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań

W badanym okresie znacząco wzrosła liczba emitentów i wartość emisji na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot. Na koniec 2012 r. na Catalyst notowano instrumenty dłużne 156 emitentów (w tym Skarbu Państwa) w porównaniu do 100 emitentów na koniec 2011 r. Łączna wartość nominalna wyemitowanych instrumentów wyniosła 567,3 mld zł na koniec 2012 r. w stosunku do 531,6 mld zł na koniec 2011 r., w tym instrumentów innych niż skarbowe odpowiednio: 52,3 mld zł i 40 mld zł.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, liczba emitentów, liczba wyemitowanych instrumentów oraz wartość wyemitowanych instrumentów na Catalyst w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Catalyst          
Przychody z obsługi emitentów
(w mln zł)
0,2 0,1 0,3 0,7 1,1
Liczba emitentów 156 147 100 156 100
Liczba wyemitowanych instrumentów 361 338 246 361 246
w tym: nieskarbowych 325 302 208 325 208
Wartość wyemitowanych instrumentów (mld zł) 567,3 562,4 531,6 567,3 531,6
w tym: nieskarbowych 52,3 48,8 40,0 52,3 40,0
Źródło: Spółka

Sprzedaż informacji

Przychody z tytułu sprzedaży informacji w 2012 r. i 2011 r. kształtowały się na zbliżonym poziomie i wyniosły odpowiednio 36,5 mln zł i 36,6 mln zł. W IV kwartale 2012 r. przychody z tego tytułu wyniosły 8,9 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2012 r. 8,8 mln zł, zaś w IV kwartale 2011 r. 9,5 mln zł.

Na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży informacji w analizowanych okresach wpływ miały m.in. liczba dystrybutorów oraz abonentów. Spadek przychodów ze sprzedaży informacji w 2012 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2011 r. wynikał głównie ze spadku liczby abonentów profesjonalnych serwisów informacyjnych.

Informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy GPW ze sprzedaży informacji oraz o liczbie dystrybutorów i abonentów informacji w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Dane na dzień/ za okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia
2012
31września
2012
31 grudnia
2011
2012 2011
Przychody ze sprzedaży informacji (mln zł) 8,9 8,8 9,5 36,5 36,6
Liczba dystrybutorów informacji 58 58 57 58 57
Liczba abonentów informacji
(tys. abonentów)
288,1 285,1 327,3 288,1 327,3
Źródło: Spółka

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.