Przychody rynku towarowego tworzą:

  • przychody GPW z tytułu prowadzenia poee Rynku Energii GPW,
  • przychody WSEInfoEngine S.A. z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego,
  • przychody Grupy TGE.

Przychody Grupy GPW z rynku towarowego w 2012 r. wyniosły 62,6 mln zł w stosunku do 2,0 mln zł w 2011 r. Wzrost przychodów w 2012 r. stanowi efekt konsolidacji wyników Grupy TGE

Przychody Grupy TGE uzależnione są od wolumenu obrotów na rynku energii i praw majątkowych, wolumenu obrotów prawami majątkowymi, wolumenu umarzanych świadectw pochodzenia przez członków Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz zwiększania przez nich sald praw majątkowych, a także od przychodów z tytułu rozliczania transakcji i rozrachunków towarów giełdowych w ramach podsegmentu rozliczenia transakcji prowadzonego przez spółkę IRGiT.

Ze względu na rozpoczętą konsolidację wyników Grupy TGE w marcu 2012 r. poniższe dane dotyczące Grupy TGE będą prezentowane dla okresu konsolidacji od marca do grudnia 2012 r.

W 2012 r. Grupa TGE wniosła do wyników Grupy GPW łączne przychody z rynku towarowego o wartości 59,8 mln zł, z czego 10,3 mln zł stanowiły przychody z tytułu obrotu energią elektryczną na rynku kasowym i terminowym, 11,8 mln zł przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, 5,2 mln zł inne opłaty od uczestników rynku, 16,6 mln zł prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia oraz 15,9 mln zł przychody z tytułu rozliczania i rozrachunków transakcji.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. przychody Grupy GPW z rynku towarowego wyniosły 23,9 mln zł, w porównaniu do 14,8 mln zł w III kwartale 2012 r. oraz 0,8 mln zł w IV kwartale 2011 r. Wyższe przychody rynku towarowego o 61,7% (9,1 mln zł) w IV kwartale 2012 r. w stosunku do III kwartału 2012 r. wynikały głównie ze wzrostu wolumenu obrotów na rynku energii, wyższego wolumenu obrotu prawami majątkowymi oraz z nimi związanych wyższych przychodów z tytułu rozliczenia i rozrachunku towarów giełdowych prowadzonych przez spółkę IRGiT.

Obsługa obrotu

W 2012 r. , uwzględniając konsolidację Grupy TGE od marca 2012 r., przychody Grupy GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym wyniosły 30,2 mln zł, z czego 2,8 ml zł stanowiły przychody z tytułu obrotu energią na rynku kasowym, 8,3 mln zł przychody z tytułu obrotu energią elektryczną na rynku terminowym, 11,8 mln zł przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, natomiast 7,2 mln zł to inne opłaty od uczestników rynku.

Inne opłaty od uczestników rynku towarowego stanowią głownie opłaty od uczestników rynków TGE, a także przychody WSEInfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego i handlowo-technicznego oraz przychody poee RE GPW.

Łączny wolumen obrotów na rynkach energii prowadzonych przez GPW i Grupę TGE w 2012 r. wyniósł 139,4 TWh w porównaniu do 130,8 TWh w 2011 r. Znaczne zmiany wolumenu obrotów dotyczyły w szczególności rynku terminowego. W 2012 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi wyniósł 62,2 TWh i był wyższy o 11,4 TWh w porównaniu z obrotem 50,8 TWh w 2011 r.

W IV kwartale 2012 r. przychody Grupy z obrotu energią elektryczną wyniosły 5.3 mln zł i były wyższe o 2,5 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2012 r.

W ujęciu kwartalnym, łączny wolumen obrotów na rynkach energii prowadzonych przez GPW i Grupę TGE w IV kwartale 2012 r. osiągnął poziom 65,2 TWh i była blisko 2-krotnie wyższy w porównaniu do 33,2 TWh w III kwartale 2012 r. oraz o 54,1% wyższy w stosunku do IV kwartału 2011 r.

Istotny wzrost obrotów rynku energii w IV kwartale 2012 r. w stosunku do III kwartału 2012 r. wynikał głównie ze wzrostu wolumenu transakcji zawieranych na rynku terminowym towarowym (RTT) i dotyczył w szczególności transakcji na kontraktach zawartych w pierwszych miesiącach IV kwartału 2012 r. z dostawą energii przewidzianą na IV kwartał 2012 r., co wynikało z sezonowego wzrostu zużycia energii w okresie –jesienno-zimowym. Dodatkowo, w IV kwartale 2012 r. nastąpił wzrost obrotów na kontraktach terminowych rocznych z dostawą energii w 2013 roku.

W IV kwartale 2012 r. przychody Grupy z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wyniosły 4,8 mln zł i były o 2,1 mln zł wyższe w stosunku do III kwartału 2012 r. W IV kwartale 2012 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi wyniósł 16,6 TWh w porównaniu do 11,6 TWh w III kwartale 2012 r. i 11,1 TWh w IV kwartale 2011 r. Istotne zwiększenie obrotów w IV kwartale wynikało w szczególności ze zwiększenie wolumenów w transakcjach sesyjnych w zakresie instrumentów PMOZE_A (świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii) oraz PMGM (świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji). Znaczny wzrost wolumenów nastąpił również w transakcjach pozasesyjnych dotyczących instrumentów PMOZE_A, PMEC i PMMET.

Wzrost wolumenów związany jest ze zbliżającym się zakończeniem roku rozliczeniowego w zakresie obowiązku umarzania świadectw pochodzenia (do 31 marca 2013 r. za rok 2012). Uczestnicy rynku skupują świadectwa pochodzenia od producentów energii elektrycznej zwiększając tym samym swój stan posiadania praw majątkowych, wykorzystując je następnie do umorzenia. 

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu na rynku towarowym oraz wolumen obrotów na rynku towarowym w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Rynek towarowy, przychody z obsługi obrotu (mln zł) 13,2 7,2 0,8* 30,2 2,0
Wolumen obrotów energią elektryczną (poee RE GPW oraz TGE):          
Transakcje spot (TWh) 5,6 4,6 5,6 21,3 21,7
Transakcje terminowe (TWh) 59,6 28,6 36,7 118,1 109,1
Wolumen obrotów prawami majątkowymi (TGE) (TWh) 16,6 11,6 11,1 62,2 50,8
* brak konsolidacji przychodów Grupy TGE

W IV kwartale 2012 r. przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku wyniosły 3,1 mln zł i były wyższe o 1,4 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2012 r. Wzrost jest głównie kształtowany przez wyższe przychody z tytułu opłat za anulowania transakcji, opłat za dodatkowe dostępy do systemu oraz opłaty za zarządzenie środkami funduszu gwarancyjnego. 

Rejestr Świadectw Pochodzenia

W wyniku konsolidacji przychodów Grupy TGE od marca 2012 r. Grupa GPW uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej, które wyniosły 16,5 mln zł.

W IV kwartale 2012 r. wyniosły one 4,0 mln zł w porównaniu do 4,4 mln zł w III kwartale 2012 r. Spadek przychodów kwartał do kwartału wynikał przede wszystkim z cyklu umarzania świadectw pochodzenia. Nasilenie procesu umarzania świadectw pochodzenia przypada w szczególności na I kwartał każdego roku oraz może mieć miejsce także w pierwszym miesiącu II kwartału. III i IV kwartał charakteryzują się niższymi wolumenami operacji przeprowadzanych w RŚP, co jest zjawiskiem typowym, związanym z cyklicznością procesu umarzania świadectw.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej, wolumen wystawionych oraz umorzonych praw majątkowych w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 2012 2011
Rynek towarowy, przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej (mln zł) 4,0 4,4 0,0* 16,5 0,0*
Wystawione prawa majątkowe (TWh) 7,3 10,0 5,8 41,1 37,2
Umorzone prawa majątkowe (TWh) 6,5 4,9 3,2 43,2 27,0
Źródło: Spółka * brak konsolidacji przychodów Grupy TGE

Rozliczenia transakcji 

Grupa pozyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. W 2012 r. przychody z tego tytułu wyniosły 15,9 mln zł.

W IV kwartale 2012 r. przychody te wyniosły 6,7 mln zł, natomiast w III kwartale 2012 r.: 3,1 mln zł, co stanowi odzwierciedlenie większej aktywności uczestników rynków TGE w IV kwartale 2012 r., wpływającej na wartość przychodów uzyskiwanych od członków izby.

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.