Koszty działalności operacyjnej

Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy w 2012 r. wyniosły 148,5 mln zł co oznacza wzrost o 10,8% (14,5 mln zł) w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to koszty te wyniosły 134,0 mln zł. Główną przyczyną wzrostu kosztów w stosunku do 2011 r. była konsolidacja kosztów Grupy TGE od marca do grudnia 2012 r.

Koszty operacyjne Grupy TGE oraz BondSpot S.A. wyniosły w 2012 r. odpowiednio 22,4 mln oraz 8,4 mln zł.

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy GPW i ich struktura w latach 2011-2012 oraz w wybranych kwartałach lat 2011-2012

  Okres 3 miesięcy zakończony Rok zakończony 31 grudnia
w tys.  zł, % 31 grudnia 2012 udział % 30 września 2012 udział % 31 grudnia 2011 udział % 2012 udział % 2011 udział %
Amortyzacja 4 203 11% 4 096 12% 3 889 11% 16 564 11% 15 620 12%
Koszty osobowe 13 304 33% 11 985 35% 10 380 29% 47 814 32% 39 387 29%
Inne koszty osobowe 3 018 8% 2 918 8% 4 840 14% 12 088 8% 12 454 9%
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 3 022 8% 2 129 6% 1 767 5% 9 905 7% 6 877 5%
Opłaty i podatki 3 963 10% 4 816 14% 1 791 5% 19 452 13% 15 675 12%
w tym: KNF (GPW) 2 585 7% 4 469 13% 1 331 4% 16 823 11% 14 361 11%
Usługi obce 9 327 23% 6 664 19% 10 466 30% 33 718 23% 36 235 27%
Inne koszty operacyjne 2 881 7% 1 830 5% 2 066 6% 8 950 6% 7 718 6%
Razem 39 717 100% 34 438 100% 35 198 100% 148 490 100% 133 966 100%
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Spółka nie jest uzależniona od żadnego z dostawców produktów lub usług, gdyż (poza opłatami na rzecz KNF) koszty Spółki odpowiadające poszczególnym kontrahentom nie stanowią więcej niż 10% kosztów Spółki ogółem.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji w 2012 r. wyniosły 16,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 6,0% (0,9 mln zł) w porównaniu do 15,6 mln zł w 2011 r. Wzrost amortyzacji w 2012 r. porównaniu do 2011 r. wynikał głównie z konsolidacji Grupy TGE.

W IV kwartale 2012 r. koszty amortyzacji wyniosły 4,2 mln zł w porównaniu z 4,1 mln zł w III kwartale 2012 r. i 3,9 mln zł w IV kwartale 2011 r.

Koszty osobowe i inne koszty osobowe

Koszty osobowe i inne koszty osobowe Grupy w 2012 r. wyniosły łącznie 59,9 mln zł co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu do 51,8 mln zł w 2011 r. Wzrost kosztów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wynikał głównie z konsolidacji kosztów Grupy TGE, której wpływ na koszty osobowe i inne koszty osobowe wyniósł w 2012 r.: 13,0 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. nastąpił wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 9,5% (o 1,4 mln zł) w stosunku do III kwartału 2012 r. Na wzrost kosztów z 14,9 mln zł w III kwartale 2012 r. do 16,3 mln w IV kwartale 2012 r. główny wpływ miały wyższe o 2,0 mln zł koszty Grupy TGE związane w dużej mierze z ujęciem w grudniu 2012 r. kosztów premii rocznych.

W IV kwartale 2012 r. nastąpiło jednorazowe zwiększenie kosztów osobowych i innych kosztów osobowych z tytułu rozliczenia pakietów medycznych pracowników GPW, które wyniosło 2,8 mln zł. Zgodnie z ówczesną powszechną praktyką wśród firm, w tym także z praktyką GPW potwierdzoną przez uzyskany wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., świadczenia medyczne pracowników GPW nie stanowiły przychodu pracowników. W wyroku z dnia 21 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, iż świadczenia pracowników GPW powinny być opodatkowane podatkiem od osób fizycznych, gdyż dla pracowników stanowią tzw. nieodpłatne świadczenie.

Niższa wartość kosztów z tytułu rozliczenia pakietów medycznych w 2012 r. w stosunku do zaprezentowanej w III kwartale 2012 r. szacunkowej kwoty 3,3 mln zł, wynika z przesunięcia na 2013 r. rozliczenia usług medycznych dotyczących byłych pracowników GPW (w sprawozdaniu za III kwartał 2012 r. założono, że rozliczenie nastąpi do końca 2012 r.)

W porównaniu do IV kwartału 2011 r., koszty osobowe i inne koszty osobowe wzrosły w IV kwartale 2012 r. o 7,2%, co było głównie efektem konsolidacji kosztów Grupy TGE oraz wypadkową niższych kosztów zawiązanych rezerw na nagrody roczne pracowników GPW, niższych kosztów dodatkowej rezerwy aktuarialnej dotyczącej przyszłych zobowiązań GPW na rzecz pracowników, dodatkowych kosztów związanych z rozliczeniem usług medycznych pracowników GPW oraz niższych kosztów w związku z kapitalizacją kosztów projektu UTP.

Informacja o zatrudnieniu w Grupie GPW
  Stan na dzień
  31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011
Liczba etatów      
GPW 209 207 209
Spółki zależne 115 122 45
Razem 324 329 255
Źródło: Spółka

Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne

Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Grupy w 2012 r. wyniosły 9,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 44,0% w porównaniu z 2011 r. Znaczny wzrost kosztów w 2012 r. związany był przede wszystkim z konsolidacją kosztów Grupy TGE (1,4 mln zł) oraz z rozwojem działalności operacyjnej GPW i koniecznością wynajęcia dodatkowej powierzchni na potrzeby infrastruktury IT.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. czynsze i opłaty wyniosły 3,0 mln zł, tzn. o 0,9 mln zł więcej niż w III kwartale 2012 r. Wzrost kosztów w IV kwartale 2012 r. wynikał głównie z rozliczenia kosztów projektu związanego z wynajmem dodatkowej powierzchni na potrzeby infrastruktury IT.

Opłaty i podatki

Opłaty i inne obciążenia w 2012 r. wyniosły 19,5 mln zł i były o 24,1% wyższe niż w roku ubiegłym. Głównym składnikiem opłat i podatków Grupy są opłaty na rzecz KNF zapłacone przez GPW, które w 2012 r. i 2011 r. wyniosły odpowiednio 16,8 mln zł oraz 14,4 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. opłaty i podatki wyniosły 4,0 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do III kwartału 2012 r. o 17,7%. Spadek kosztów wynikał z niższych kosztów opłat na rzecz KNF (o 1,9 mln zł), przy jednoczesnym poniesieniu w IV kwartale 2012 r. kosztów związanych z korektą podatku VAT za lata 2011-2012 w kwocie około 0,6 mln zł.

W IV kwartale 2011 r. koszty opłat i podatków wyniosły 1,8 mln zł. Niższe koszty w ostatnim kwartale roku wynikają ze sposobu przekazywania opłat do KNF. W 2012 i 2011 r. miesięczne zaliczki przekazane przez GPW przekroczyły odpowiednio o 1,6 mln zł i o 3,4 mln zł tę część kosztów działania KNF, którą GPW zobowiązana jest pokryć. Kwoty nadpłat pomniejszają odpowiednio koszty opłat i podatków IV kwartale 2012 i 2011 r.

Na podstawie zaliczek ponoszonych przez GPW w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. wysokość opłat na rzecz KNF w I i II kwartale 2013 r. wyniesie po 4,5 mln zł.

Usługi obce

Koszty usług obcych Grupy w 2012 r. wyniosły 33,7 mln, o 6,9% mniej niż w 2011 r. Spadek kosztów w 2012 r. wynikały głównie z ograniczenia jednostkowych kosztów GPW związanych z promocją (o 3,6 mln zł), niższych kosztów związanych z usługami transmisji danych (o 1,9 mln zł), a także niższych kosztów usług doradztwa i obsługi prawnej (o 1,0 mln zł). Koszty usług obcych wniesionych przez Grupę TGE w 2012 r. wyniosły 2,9 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. nastąpił wzrost kosztów usług obcych w stosunku do III kwartału 2012 r. o 40,0% (2,7 mln zł) głównie ze względu na wyższe koszty promocji oraz koszty związane z doradztwem. W stosunku do IV kwartału 2011 r. koszty usług obcych były niższe o 10,9%, m.in. ze względu na wyższe poniesione w 2011 r. przez GPW koszty usług doradztwa oraz koszty promocji.

Inne koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne Grupy w 2012 r. wyniosły 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 16,0% w porównaniu z 7,7 mln zł w 2011 r. Wzrost kosztów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wynikał głównie z konsolidacji innych kosztów operacyjnych Grupy TGE, która wniosła do kosztów Grupy w 2012 r. kwotę 2,1 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 r. inne koszty operacyjne wyniosły 2,9 mln zł, w stosunku do 1,8 mln zł w III kwartale 2012 r. oraz 2,1 mln zł w IV kwartale 2011 r. Wzrost o 1,1 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2012 r. wynikał głównie z wyższych kosztów energii i materiałów, podróży służbowych oraz konferencji i promocji

Na pozostałe koszty operacyjne głównie składały się koszty materiałów i energii elektrycznej, podróży służbowych, składek na organizacje branżowe, ubezpieczeń mienia oraz konferencji.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.