Pozostałe przychody i koszty

Pozostałe przychody Grupy w 2012 r. osiągnęły poziom 10,5 mln zł, natomiast pozostałe koszty 10,6 mln zł, podczas gdy w 2011 r. wyniosły one odpowiednio 0,4 mln zł i 1,6 mln zł.

Wzrost pozostałych przychodów wynikał głównie z ujęcia w I kwartale 2012 r. przeszacowania do wartości godziwej mniejszościowego pakietu akcji TGE będącego w posiadaniu GPW przed przejęciem kontroli (4,5 mln zł) oraz uwzględnia zmianę polityki rachunkowości GPW w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności. Dodatkowo w IV kwartale 2012 r. GPW uzyskała od pracowników zwrot kwoty 1,7 mln zł, wynikającej z rozliczenia abonamentów medycznych, dotyczącej pokrycia zaległych świadczeń z tytułu oskładkowania i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych abonamentów medycznych za lata 2006 – styczeń 2012.

Na wzrost pozostałych kosztów w 2012 r. miała wpływ podjęta przez Zarząd GPW w grudniu 2012 roku decyzja o koncentracji obrotu towarami giełdowymi na TGE i zaprzestaniu organizowania obrotu towarami giełdowymi na poee Rynku Energii GPW z końcem pierwszego kwartału 2013 r., w konsekwencji Zarząd GPW zdecydował w lutym 2013 r. o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poee. Kwota odpisu wyniosła 7,9 mln zł.

W grudniu 2012 r. GPW dokonała także odpisu z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych w spółce S.C SIBEX o wartości 1,0 mln zł. Decyzja ta była wynikiem utrzymujących się ujemnych wyników finansowych SIBEX za 2011 r. oraz za trzy kwartały 2012 r., oraz spadku cen akcji na rynku giełdowym w latach 2010-2012.

W ujęciu kwartalnym, saldo na pozostałych przychodach i kosztach w IV kwartale 2012 r. wyniosło minus 7,5 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł w III kwartale 2012 r. oraz 1,4 mln zł w IV kwartale 2011 r.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.