Na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa trwałe Grupy wyniosły 512,0 mln zł i stanowiły 53% aktywów ogółem, w porównaniu do 55% oraz 48% odpowiednio w dniach 30 września 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r. Zmiana struktury aktywów trwałych w 2012 r. w stosunku do 2011 r. była spowodowania głównie nabyciem akcji w TGE S.A. W I kwartale 2012 r., ze względu na przejęcie kontrolnego pakietu akcji TGE, istotnie wzrosły wartości niematerialne Grupy. Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Grupy TGE wyniosła 147,8 mln zł. Dodatkowo, w konsekwencji podjętej przez Zarząd GPW w lutym 2013 r. decyzji, na dzień 31 grudnia 2012 r. GPW dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa poee w kwocie 7,9 mln. Odpis odpowiednio pomniejszył wartości niematerialne Grupy.

W grudniu 2012 r. Zarząd GPW podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości na kwotę 1,0 mln zł, dotyczącym posiadanych udziałów w spółce S.C SIBEX. Wartość przeszacowania udziałów do wartości godziwej w poprzednich okresach sprawozdawczych podlegała okresowej aktualizacji wyceny i była ujmowana w pozycji pozostałych kapitałów.  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa obrotowe Grupy wyniosły 447,0 mln zł i stanowiły 47% aktywów ogółem, w porównaniu do 45% oraz 52% odpowiednio w dniach 30 września 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r.

Wzrost poziomu należności handlowych i pozostałych należności w 2012 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2011 r. związany jest z przejęciem Grupy TGE. Istotną część ww. pozycji stanowią należności z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych (w tym VAT), które na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 24,7 mln zł, w porównaniu do 31,2 mln zł na 30 września 2012 r. oraz 0,01 mln zł na 31 grudnia 2011 r. W ramach transakcji rozliczanych przez Grupę TGE (IRGiT), występuje znacząca ilość transakcji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej podmiotom zarejestrowanym za granicą, co powoduje powstawanie nadwyżki VAT z tytułu zakupu energii od podmiotów krajowych, a tym samym tworzy należności z tytułu zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego. Istotne należności z tytułu VAT są powodem okresowego korzystania przez IRGiT z kredytu odnawialnego w celu uzupełnienia niedoborów środków pieniężnych.

W III kwartale 2012 r. zmniejszeniu uległa krótkoterminowa część aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, co było spowodowane wykupem zerokuponowych obligacji skarbowych o wartości nominalnej 58 mln zł.

Wystąpienie należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na koniec 2012 r. wynika z zaliczkowego rozliczania się GPW z tytułu tego podatku i wygenerowania nadpłaty.

Wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w 2012 r. w porównaniu z 2011 r., związany jest z przejęciem Grupy TGE. Grupa TGE posiada znaczący zasób środków finansowych, w tym tych o ograniczonej możliwości dysponowania, obejmujący aktywa systemu gwarantowania rozliczeń, które na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 121,5 mln zł, a na dzień 30 września 2012 r.: 100,9 mln zł.

Suma bilansowa Grupy GPW na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 959,0 mln zł i była wyższa w porównaniu z dniem 30 września 2012 r. o 25,1 mln zł, co było głównie spowodowane wzrostem aktywów w ramach funduszu zabezpieczającego realizację transakcji na rynku energii, który został utworzony przez IRGiT S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec III i IV kwartału 2012 oraz na koniec IV kwartału 2011 (aktywa)

  Stan na dzień
w tys.  zł 31 grudnia 2012 udział % 30 września 2012 udział % 31 grudnia
2011
udział %
Aktywa trwałe 512 004 53% 518 215 55% 355 291 48%
Rzeczowe aktywa trwałe 133 115 14% 133 864 14% 128 672 18%
Wartości niematerialne 209 545 22% 214 487 23% 60 621 8%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 151 213 16% 149 456 16% 147 894 20%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 155 0% 4 306 0% 3 110 0%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 11 183 1% 11 002 1% 11 795 2%
Rozliczenia międzyokresowe 3 793 0% 5 100 1% 3 199 0%
Aktywa obrotowe 447 020 47% 415 847 45% 377 616 52%
Zapasy 253 0% 325 0% 260 0%
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4 837 1% 1 578 0% - 0%
Należności handlowe oraz pozostałe należności 62 929 7% 64 073 7% 29 620 4%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 0% 586 0% 56 651 8%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 378 883 40% 349 285 37% 291 085 40%
w tym: aktywa systemu gwarantowania rozliczeń 121 489 13% 100 862 11% - 0%
Aktywa razem 959 024 100% 934 062 100% 732 907 100%
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2012 r., 30 września 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r. wyniósł odpowiednio 555,9 mln zł, 537,5 mln zł oraz 524,5 mln zł i stanowił odpowiednio 58%, 58% oraz 72% pasywów Grupy ogółem. Spadek udziału kapitału własnego w pasywach ogółem w 2012 r. wynika ze zmiany struktury finansowania Grupy, związanej z dodatkową emisją obligacji serii B o wartości nominalnej 75 mln zł w lutym 2012 r.

Wartość udziałów niesprawujących kontroli na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 1,4 mln zł i była niższa w porównaniu do końca III kwartału o 2,9 mln zł, co było głównie spowodowane nabyciem do 100% rezydualnego pakietu udziałów w kapitale zakładowym TGE.

Zobowiązania długoterminowe Grupy w dniach 31 grudnia 2012 r., 30 września 2012 r. oraz 31 grudnia
2011 r. wyniosły odpowiednio 247,8 mln zł, 250,3 mln zł oraz 175,5 mln zł i stanowiły odpowiednio 26%, 27% oraz 24% pasywów Grupy ogółem. Wyższy poziom zobowiązań długoterminowych w 2012 r. w porównaniu do końca IV kwartału 2011 r. wynika z przeprowadzonej w lutym 2012 r. przez GPW emisji obligacji serii serii B o wartości nominalnej 75 mln zł. Wykup obligacji obydwu serii nastąpi 2 stycznia 2017 r. Obligacje oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, będącej sumą WIBOR 6M oraz 1,17% marży, okresy płatności odsetek są półroczne.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r., 30 września 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r. wyniosły odpowiednio 155,3 mln zł, 146,2 mln zł oraz 32,9 mln zł i stanowiły odpowiednio 16%, 16% oraz 4% pasywów Grupy ogółem. Wzrost pozostałych zobowiązań w 2012 r. to efekt przejęcia Grupy TGE, która posiada istotne zobowiązania systemu gwarantowania rozliczeń 121,5 mln zł na 31 grudnia 2012 r. oraz 100,9 mln zł na 30 września 2012 r. Ponadto istotnym elementem pozostałych zobowiązań Grupy GPW są zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych (w tym VAT) o wartości 7,7 mln zł na 31 grudnia 2012 r. oraz 11,6 mln zł na 30 września 2012 r. Na dzień 30 września 2012 r. spółka IRGiT posiadała kredyt odnawialny zaklasyfikowany jako zobowiązanie krótkoterminowe o wartości 1,8 mln zł, zaciągnięty na potrzeby bieżącej płynności związanej z regulowaniem różnic w rozliczeniach VAT. Kredyt został spłacony w IV kwartale 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec III i IV kwartału 2012 oraz na koniec IV kwartału 2011 (pasywa)

  Stan na dzień
w tys.  zł 31 grudnia 2012 udział % 30 września 2012 udział % 31 grudnia
2011
udział %
Kapitał własny 555 890 58% 537 534 58% 524 492 72%
Kapitał podstawowy 63 865 7% 63 865 7% 63 865 9%
Pozostałe kapitały (1 000) 0% (2 639) 0% 270 0%
Niepodzielony wynik finansowy 491 647 51% 472 010 51% 459 074 63%
Udziały niekontrolujące 1 377 0% 4 298 0% 1 283 0%
Zobowiązania długoterminowe 247 842 26% 250 313 27% 175 517 24%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 305 0% 4 984 1% 4 206 1%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 381 0% 329 0% 66 0%
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - 0% - 0% 1 019 0%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 243 157 25% 245 000 26% 170 226 23%
Zobowiązania krótkoterminowe 155 292 16% 146 215 16% 32 898 4%
Zobowiązania handlowe 4 284 0% 6 108 1% 10 516 1%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 336 0% 356 0% 61 0%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2 549 0% 1 487 0% 5 011 1%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 48 0% 3 917 0% 0 0%
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 13 0% 1 760 0% 0 0%
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania 134 137 14% 121 260 13% 4 459 1%
w tym: zobowiązania systemu gwarantowania rozliczeń 121 489 13% 100 862 11% 0 0%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 12 574 1% 10 317 1% 12 851 2%
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 351 0% 1 010 0% 0 0%
Kapitał własny i zobowiązania razem 959 024 100% 934 062 100% 732 907 100%
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.