Główne inwestycje emitenta oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami

GPW posiada powiązania organizacyjne i kapitałowe z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej, a także z jednostkami stowarzyszonymi. Opis Grupy Kapitałowej i jednostek stowarzyszonych znajduje się w sekcjach: Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW oraz Działalność spółek stowarzyszonych GPW.

W 2012 r. GPW nie dokonała lokat, inwestycji i dezinwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych.

W ramach inwestycji w obrębie Grupy Kapitałowej, w 2012 r., GPW nabyła 97,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki TGE za łączną kwotę 213,9 mln zł.

Dnia 27 grudnia 2012 r. Zarząd GPW podjął decyzję o zaprzestaniu organizowania obrotu towarami giełdowymi na poee Rynku Energii GPW z końcem pierwszego kwartału 2013 r. Decyzja ta wynika ze strategii Grupy GPW, która zakłada koncentrację obrotu towarami na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Konsekwencją tej decyzji było podjęcie przez  Zarząd GPW w lutym 2013 r. decyzji o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2012 r. odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy (poee) w łącznej kwocie 7,9 mln zł.

W grudniu 2012 r. GPW dokonała także odpisu z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych w spółce S.C SIBEX o wartości 1,0 mln zł. Decyzja ta była wynikiem utrzymujących się ujemnych wyników finansowych SIBEX za 2011 r. oraz za trzy kwartały 2012 r., oraz spadku cen akcji na rynku giełdowym w latach 2010-2012.

Powiązania kapitałowe GPW z jednostkami znajdującymi się poza grupą kapitałową, na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r., to inwestycje zagraniczne w podmiot S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. oraz INNEX PJSC.

Oprócz udziałów w ww. spółkach, a także w spółkach należących do Grupy Kapitałowej oraz spółkach stowarzyszonych, na główne inwestycje krajowe GPW na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. składają się:

  • obligacje skarbowe długoterminowe,
  • lokaty bankowe.

Poza inwestycją w rumuńską giełdę S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. oraz INNEX PJSC, Spółka nie posiada inwestycji zagranicznych. Wszystkie ww. inwestycje oprócz inwestycji w TGE zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Szczegóły w zakresie inwestycji jednostki dominującej zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2011 r.

Transakcje zawarte przez Grupę z podmiotami powiązanymi opisane zostały w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2011 r. Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i zależnymi zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2011 r.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.