Podsumowanie wyników rocznych i kwartalnych

W 2012 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 125,3 mln zł co oznacza spadek o 6,3 % w stosunku do roku 2011. Wynikał on ze spadku przychodów w segmencie rynku finansowego o 20,6% (54,0 mln zł), przy jednoczesnym pojawieniu się dodatkowych przychodów z rynku towarowego w kwocie 59,8 mln zł, pozyskanych w wyniku przejęcia Grupy TGE. Dodatkowo w grudniu 2012 r. nastąpił wzrost pozostałych kosztów w wyniku dokonanego przez GPW odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa poee w kwocie 7,9 mln zł oraz udziałów w spółce S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. o wartości 1,0 mln.

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2012 r. wyniosły 273,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2011 r. o 5,0 mln zł (o 1,9%). Koszty działalności operacyjnej w 2012 r. wyniosły 148,5 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,8%. Wzrost kosztów działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim z konsolidacji Grupy TGE (koszty operacyjne TGE skonsolidowane z wynikami Grupy GPW wyniosły 22,4 mln zł).

Zysk netto Grupy za 2012 r. osiągnął poziom 106,2 mln zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza spadek o 20,8%. Do spadku wyniku netto przyczynił się m.in. istotny wzrost kosztów odsetkowych z tytułu obsługi zadłużenia wynikający z emisji obligacji, który w 2012 r. wyniósł 15,5 mln zł oraz niższy o 6,2 mln zł udział w zyskach spółek stowarzyszonych.

W IV kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 26,9 mln zł, natomiast wynik netto w wysokości 20,1 mln zł. W III kwartale 2012 r. wartości te wyniosły odpowiednio 31,3 mln zł i 25,9 mln zł, zaś w IV kwartale 2011 r. 27,1 mln zł oraz 24,5 mln zł.

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2012 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami IV kwartału 2011 r., przede wszystkim ze względu na zmianę struktury Grupy Kapitałowej (od marca 2012 r. nastąpiła konsolidacja Grupy TGE), koszty obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji, zastosowanie przez GPW rachunkowości zabezpieczeń od stycznia 2012 r. (neutralizacja wpływu na wynik różnic kursowych środków przeznaczonych na sfinansowanie UTP) oraz odpisy dotyczące inwestycji w poee oraz S.C. SIBEX dokonane w ciężar pozostałych kosztów.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2011 i 2012 r. w ujęciu kwartalnym
 
tys. zł  2012 2012 2011 2011
IV kw. III kw. II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw.
Przychody
ze sprzedaży
273 825 74 114 65 663 70 110 63 938 268 797 60 907 70 421 68 305 69 164
Rynek finansowy 208 144 49 983 49 862 51 341 56 958 262 154 58 762 68 985 66 339 68 068
Przychody z
obsługi obrotu
150 112 35 534 35 837 36 504 42 237 202 199 43 739 53 389 50 513 54 558
Przychody
z obsługi
emitentów
21 539 5 516 5 193 5 541 5 289 23 386 5 561 6 052 6 477 5 296
Przychody ze
sprzedaży
informacji
36 493 8 933 8 832 9 296 9 432 36 569 9 462 9 544 9 349 8 214
Rynek towarowy 62 646 23 910 14 789 17 812 6 135 2 011 758 427 379 447
Przychody z
obsługi obrotu
30 164 13 165 7 237 7 083 2 679 2 011 758 427 379 447
Prowadzenie RŚP 16 549 4 038 4 428 6 017 2 066 - - - - -
Rozliczenia
transakcji
15 933 6 707 3 124 4 712 1 390 - - - - -
Pozostałe
przychody
3 035 221 1 012 957 845 4 633 1 389 1 009 1 586 649
Koszty
działalności
operacyjnej
148 490 39 717 34 438 39 326 35 009 133 966 35 198 33 606 34 079 31 083
Amortyzacja 16 564 4 203 4 096 4 292 3 973 15 620 3 889 3 924 3 828 3 979
Koszty osobowe 47 814 13 304 11 985 12 126 10 399 39 387 10 380 9 631 10 052 9 324
Inne koszty
osobowe
12 088 3 018 2 918 2 971 3 181 12 454 4 840 2 268 2 493 2 853
Czynsze i inne
opłaty
eksploatacyjne
9 905 3 022 2 129 2 492 2 262 6 877 1 767 1 724 1 708 1 678
Opłaty
i podatki
19 452 3 963 4 816 5 470 5 203 15 675 1 791 5 561 4 128 4 195
w tym: KNF
(GPW S A )
16 823 2 585 4 469 4 885 4 885 14 361 1 331 5 248 3 891 3 891
Usługi obce 33 718 9 327 6 664 9 633 8  094 36 235 10 466 8 156 10 300 7 313
Inne koszty
operacyjne
8 950 2 881 1 830 2 342 1 897 7 718 2 066 2 341 1 570 1 741
Pozostałe przychody 10 505 1 959 209 1 589 6 748 438 309 8 (379) 500
Pozostałe koszty 10 583 9 458 99 999 27 1 613 (1 089) 2 608 30 64
Zysk z działalności operacyjnej 125 257 26 898 31 335 31 374 35 650 133 656 27 106 34 216 33 817 38 517
Przychody finansowe 14 074 3 180 3 221 3 788 3 885 14 384 1 790 7 936 2 062 2 596
Koszty finansowe 17 800 4 483 4 463 4 099 4 755 448 234 133 51 30
Udział w zyskach
jednostek
stowarzyszonych
9 243 915 2 013 1 738 4 577 15 470 1 998 3 614 4 420 5 438
Zysk przed
opodatkowaniem
130 774 26 510 32 106 32 801 39 357 163 062 30 660 45 633 40 248 46 521
Podatek dochodowy 24 544 6 434 6 193 6 075 5 842 28 920 6 117 7 525 7 357 7 921
Zysk netto
za okres
106 230 20 076 25 913 26 726 33 515 134 142 24 542 38 108 32 891 38 600
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów 2011 i 2012 r.
tys. zł 2012 2011
IV kw. III kw. II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw.
Aktywa trwałe 512 004 518 215 516 251 513 308 355 291 348 875 393 975 395 870
Rzeczowe aktywa
trwałe
133 115 133 864 134 649 129 332 128 672 125 003 118 047 117 197
Wartości
niematerialne
209 545 214 487 213 593 209 888 60 621 59 763 59 452 59 847
Inwestycje
w jednostkach
stowarzyszonych
151 213 149 456 147 045 152 537 147 894 145 288 141 534 144 073
Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
3 155 4 306 4 847 5 177 3 110 3 349 4 440 5 234
Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
11 183 11 002 10 910 11 004 11 795 12 311 67 348 66 338
Rozliczenia międzyokresowe 3 793 5 100 5 207 5 370 3 199 3 161 3 154 3 181
Aktywa obrotowe 447 020 415 847 499 153 477 713 377 616 183 171 239 546 210 255
Zapasy 253 325 278 266 260 283 292 430
Należności z tytułu
podatku dochodowego
od osób prawnych
4 837 1 578 111 - - - - -
Należności handlowe
oraz pozostałe należności
62 929 64 073 95 618 79 434 29 620 51 511 50 268 47 014
Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
118 586 58 254 57 389 56 651 55 880 - 31 056
Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe
- - - - - 16 - -
Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty
378 883 349 285 344 892 340 624 291 085 75 481 188 986 131 755
w tym: aktywa systemu
gwarantowania rozliczeń
121 489 100 862 104 590 92 647 - - - -
Aktywa razem 959 024 934 062 1 015 404 991 021 732 907 532 046 633 521 606 125
Kapitał własny 555 890 537 534 525 409 560 793 524 492 499 288 460 992 562 841
Kapitał podstawowy 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865
Pozostałe kapitały (1 000) (2 639) (1 459) (2 681) 270 98 (30) (281)
Niepodzielony wynik finansowy 491 647 472 010 455 429 492 202 459 074 434 149 396 154 498 288
Udziały niekontrolujące 1 377 4 298 7 574 7 407 1 283 1 176 1 003 969
Zobowiązania długoterminowe 247 842 250 313 250 213 263 322 175 517 3 461 3 370 3 649
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
4 305 4 984 4 765 4 540 4 206 2 367 2 266 2 367
Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego
381 329 448 424 66 84 94 112
Rezerwy na pozostałe
zobowiązania i inne obciążenia
- - - 1 010 1 019 1 010 1 010 1 170
Zobowiązania z tytułu
emisji obligacji
243 157 245 000 245 000 245 000 170 226 - - -
Zobowiązania z tytułu
pożyczek i kredytów
- - - 12 348 - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 155 292 146 215 239 782 166 906 32 898 29 297 169 159 39 635
Zobowiązania handlowe 4 284 6 108 11 533 16 829 10 516 2 652 3 301 3 932
Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego
336 356 229 283 61 66 66 71
Zobowiązania z
tytułu podatku
dochodowego od
osób prawnych
2 549 1 487 1 751 7 169 5 011 6 709 5 569 4 416
Zobowiązania z tytułu
emisji obligacji
48 3 917 7 917 4 088 - - - -
Zobowiązania z tytułu
pożyczek i kredytów
13 1 760 19 332 - - - - -
Zobowiązania z tytułu
wypłaty dywidendy
oraz pozostałe zobowiązania
134 137 121 260 190 065 132 431 4 459 10 332 153 110 26 423
w tym: zobowiązania
systemu gwarantowania
rozliczeń
121 489 100 862 104 590 92 647 - - - -
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
12 574 10 317 7 794 6 106 12 851 9 538 7 013 4 542
Rezerwy na pozostałe
zobowiązania i inne
obciążenia
1 351 1 010 1 161 - - - 100 251
Kapitał własny
i zobowiązania razem
959 024 934 062 1 015 404 991 021 732 907 532 046 633 521 606 125
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.