Pozostałe istotne informacje

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W 2012 r. Grupa nie zaciągała i nie wypowiadała umów dotyczących kredytów i pożyczek innych niż związanych z emisją obligacji serii B. Dodatkowo spółka zależna TGE, IRGiT S.A. korzystała w 2012 r. z kredytu odnawialnego o możliwej do wykorzystania kwocie 25 mln zł.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach

W 2012 r. Grupa nie udzieliła pożyczek oprócz pożyczek udzielanych pracownikom GPW zgodnie z wewnętrznym Pracowniczym Programem Pożyczkowym.

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

W 2012 r. Grupa nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń i gwarancji.

Podpisy Członków Zarządu

1. Adam Maciejewski – Prezes Zarządu

2. Lidia Adamska – członek Zarządu

3. Beata Jarosz – członek Zarządu 

4. Paweł Graniewski – członek Rady Giełdy
 oddelegowany przez Radę Giełdy do czasowego
 wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy 

 

Warszawa, 19 lutego 2013 r.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.