Całkowite dochody

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Nota Stan na 31 grudnia
    2012 2011
  w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 20 273 825 268 797
Koszty działalności operacyjnej 21 148 490 133 966
Pozostałe przychody 22 10 505 438
Pozostałe koszty 23 10 583 1 613
Zysk z działalności operacyjnej   125 257 133 656
Przychody finansowe 22 14 074 14 384
Koszty finansowe 23 17 800 448
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 7 9 243 15 470
Zysk przed opodatkowaniem   130 774 163 062
Podatek dochodowy 24 24 544 28 920
Zysk netto roku obrotowego   106 230 134 142
Pozostałe całkowite dochody:  

 
Zyski/ (straty) z tytułu wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży jednostki dominującej
15 874 9
Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających 15 (3 580) -
Zyski / (straty) z tytułu wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży jednostki stowarzyszonej
15 1 437 57
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu   (1 269) 66
Całkowite dochody razem   104 960 134 208
Zysk netto roku obrotowego:   106 230 134 142
Zysk netto okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   105 774 133 742
Zysk netto okresu przypadający udziałom niekontrolującym   456 400
Całkowite dochody razem:   104 960 134 208
Całkowite dochody okresu przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej   104 505 133 808
Całkowite dochody okresu przypadające udziałom niekontrolującym   456 400
Podstawowy/ rozwodniony zysk na akcję (w złotych) 32 2,52 3,19

 

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.