Sytuacja finansowa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA
  Nota Stan na 31 grudnia
    2012 2011
  w tys. zł
Aktywa trwałe
512 004 355 291
Rzeczowe aktywa trwałe 5 133 115 128 672
Wartości niematerialne 6 209 545 60 621
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 7 151 213 147 894
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 3 155 3 110
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 11 183 11 795
Rozliczenia międzyokresowe 13
3 793 3 199
Aktywa obrotowe   447 020 377 616
Zapasy   253 260
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   4 837 -
Należności handlowe oraz pozostałe należności 12 62 929 29 620
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9 118 56 651
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 378 883 291 085
AKTYWA RAZEM   959 024 732 907
KAPITAŁ WŁASNY
  Nota Stan na 31 grudnia
    2012 2011
  w tys. zł
Kapitał własny   555 890 524 492
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej   554 513 523 209
Kapitał podstawowy 15 63 865 63 865
Pozostałe kapitały 15 (1 000) 270
Niepodzielony wynik finansowy 15 491 647 459 074
Udziały niekontrolujące   1 377 1 283
Zobowiązania długoterminowe
247 842 175 517
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 4 305 4 206
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 19 381 66
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 18 - 1 019
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji  16 243 157 170 226
Zobowiązania krótkoterminowe   155 292 32 898
Zobowiązania handlowe 16 4 284 10 516
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 19 336 61
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   2 549 5 011
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 16 48 -
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów   13 -
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania 16 134 137 4 459
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 12 574 12 851
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 18 1 351 -
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM   959 024 732 907

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.