Podstawowe informacje o grupie kapitałowej

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

GPW rozpoczęła działalność w 1991 r. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W 2010 r. Skarb Państwa przeprowadził ofertę publiczną akcji GPW, sprzedając 26 786 530 akcji, z czego 8 035 959 akcji objęli inwestorzy indywidualni po cenie jednostkowej 43 zł, a 18 750 571 – inwestorzy instytucjonalni po cenie  jednostkowej 46 zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest dziś największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej(1) i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Grupa oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, energią elektryczną i gazem ziemnym, prawami majątkowymi, a także prowadzi rozliczenia transakcji, Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej („RŚP”) oraz sprzedaż danych rynkowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. GPW była liderem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej pod względem kapitalizacji notowanych spółek i wartości obrotów akcjami. Związana z kryzysem finansowym ogólnoświatowa tendencja spadku obrotów na rynkach akcji w 2012 r. przebiegała na GPW łagodniej niż na innych giełdach Europy Środkowej i Wschodniej, wskutek czego udział GPW w obrotach akcjami w regionie zwiększył się z 50,1% w 2011 r. do 54,2% w 2012 r. (2) Równocześnie rynek energii elektrycznej, rozumiany łącznie jako rynek spot i rynek terminowy, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii – od lutego 2012 r. spółkę z Grupy Kapitałowej GPW – był największym tego typu rynkiem pod względem wolumenu obrotów w 2012 r. w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Ważne wydarzenia w historii GPW

Rok 1990
16.10 Podpisanie umowy o współpracy między Polską a Francją w celu uruchomienia giełdy papierów wartościowych w Warszawie
  Rok 1991
16.04 Pierwsza sesja giełdowa; notowano spółki: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud
  Rok 1994
16.04 Wprowadzenie indeksu cenowego WIG20
7.11 Wyodrębnienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; KDPW funkcjonuje jako spółka akcyjna, początkowo będąca własnością GPW i Skarbu Państwa
  Rok 1995
20.04 Rozpoczęcie notowań ciągłych
  Rok 1998
16.01 Uruchomienie rynku instrumentów pochodnych – kontrakty terminowe na indeks WIG20
  Rok 2000
17.11 Uruchomienie Nowego Systemu Giełdowego Warset
  Rok 2003
14.10 Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW – Banku Austria Creditanstalt AG
  Rok 2004
3.06 Giełda pełnoprawnym członkiem FESE (Federation of European Stock Exchanges)
15.12 Przyjęcie przez Radę i Zarząd Giełdy dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”
  Rok 2005
11.07 Rozpoczęcie działania przez pierwszego zdalnego członka giełdy (Fischer Partners Fondkommission AB)
  Rok 2007
30.08  Rozpoczął funkcjonowanie NewConnect – nowy rynek dla młodych dynamicznych spółek 
  Rok 2008
25.06 Otwarcie przedstawicielstwa GPW w Kijowie na Ukrainie
  Rok 2009
11.03 Zakup większościowego udziału w spółce BondSpot (d. MTS-CeTO); obecnie GPW jest w posiadaniu 92,47 proc. kapitału zakładowego BondSpot
30.09 uruchomienie zorganizowanego rynku dłużnych papierów wartościowych CATALYST
  Rok 2010
12.07 Podpisanie umów z NYSE Technologies dotyczących współpracy technologicznej
9.11 Debiut akcji GPW na giełdzie
  Rok 2012
4.01 Debiut obligacji GPW na rynku Catalyst
24.02 Przejęcie przez GPW kontrolnego pakietu akcji Towarowej Giełdy Energii
20.12 Uruchomienie Giełdy Gazu przez TGE

 

Podstawowe informacje o jednostce dominującej
Nazwa i forma prawna:Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Skrócona nazwa:Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Siedziba i adres:ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska
Numer telefonu:+48 (22) 628 32 32
Numer telefaksu:+48 (22) 628 17 54, +48 (22) 537 77 90
Strona internetowa:www.gpw.pl
Adres poczty elektronicznej:gpw@gpw.pl
KRS:0000082312
REGON:012021984
NIP:526-02-50-972
(1) Do giełd regionu Europy Środkowej i Wschodniej, zwanego dalej Regionem, zaliczono giełdy w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Austrii i na Węgrzech. (2) Źródło: FESE. Wartość obrotów sesyjnych (arkusz zleceń).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.