List Prezesa Zarządu Giełdy

Adam MaciejewskiSzanowni Państwo,

Składam na Państwa ręce, po raz pierwszy jako Prezes Zarządu GPW,  sprawozdania z działalności Giełdy i Grupy Kapitałowej GPW w 2012 roku. Ich lektura nasuwa jeden zasadniczy wniosek – przyjęta przez nas strategia dywersyfikacji źródeł przychodów jest właściwa i daje bardzo dobre rezultaty.

GPW jest elementem światowego systemu finansowego i podlega podobnym trendom jak inne giełdy instrumentów finansowych. W roku 2012 odnotowaliśmy zatem, tak jak inne giełdy, spadek obrotów na rynkach akcji i instrumentów pochodnych. Pomimo niekorzystnych okoliczności GPW umocniła jednak swoją pozycję w regionie Europy Środkowej
i Wschodniej pod względem wartości obrotów i kapitalizacji notowanych akcji. Kolejny rok z rzędu była także jednym z najaktywniejszych rynków IPO w Europie. Przeprowadzone w Warszawie oferty IPO stanowiły 40 proc. wszystkich ubiegłorocznych debiutów w Europie. Łączna wartość ofert (731 mln euro) pozwoliła GPW na zajęcie 5. pozycji, wśród giełd funkcjonujących na najbardziej rozwiniętych europejskich rynkach kapitałowych. Również w obszarze obrotu instrumentami pochodnymi GPW utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera regionu CEE skupiając 77% wolumenu obrotu kontraktami terminowymi i opcjami na akcje i indeksy.

Najważniejszym elementem neutralizującym finansowe skutki gorszej koniunktury na rynku finansowym były przychody z nowych linii biznesowych, a w szczególności  z obrotu energią elektryczną i innymi towarami giełdowymi. Proces poszerzania biznesu GPW o rynek towarowy zapoczątkowaliśmy w 2010 r. przejmując zorganizowaną część przedsiębiorstwa Elbis (platforma poee) i uruchamiając w ramach GPW obrót energią elektryczną w transakcjach spot i terminowych. W lutym 2012 r. wykonaliśmy konsekwentnie drugi krok przejmując kontrolę nad Towarową Giełdą Energii. Przejęcie TGE zostało sfinansowane z emisji 5-letnich obligacji, która charakteryzuje się jednym z najniższych kosztów obsługi wśród krajowych obligacji korporacyjnych w Polsce (WIBOR + 117 punktów bazowych), co jest dowodem bardzo dobrego standingu finansowego Giełdy. Działania te pozwoliły nam znacząco zdywersyfikować źródła przychodów i w istotnym stopniu uodporniły nas na trendy panujące na rynku finansowym. W efekcie rynek towarowy wygenerował w 2012 r. 22,9% przychodów Grupy GPW, pozwalając osiągnąć rekordowy dla Grupy GPW poziom przychodów blisko 274 mln zł (+1,9% r/r).

W 2013 r. Grupa GPW wchodzi zatem jako najważniejsza w regionie CEE giełda instrumentów finansowych, dobrze przygotowana na oczekiwane w drugiej połowie roku ożywienie gospodarki, a także jako organizator zintegrowanego już rynku towarowego, który pod koniec 2012 r. powiększył się o Giełdę Gazu i który będzie rósł razem z charakteryzującym się dużym potencjałem rozwoju obszarem obrotu towarami giełdowymi w Polsce. Zdolność do dalszego rozwoju Grupy GPW, która wynika z czynników zewnętrznych takich jak m. in. wielkość i dynamika rozwoju krajowej gospodarki, szybki rozwój sektora przedsiębiorstw prywatnych, kontynuacja procesu prywatyzacji, czy silna branża firm inwestycyjnych i zarządzających aktywami, będzie wzmacniana przez prowadzone w Grupie GPW zmiany organizacyjne i technologiczne.

Dążymy do szybkiego unowocześnienia GPW i całego rynku kapitałowego, by stał się rzeczywiście integralną częścią rynków europejskich. Obecnie ‘klientem’ GPW jest głównie polska gospodarka. Chcemy by w większym stopniu były nim także gospodarki całego regionu. Wsłuchując się w te potrzeby i realizując je zbudujemy silniejszy rynek, o większej zdolności funkcjonowania w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. Jednym z kluczowych czynników zmian będzie technologia. W najbliższej perspektywie najważniejszym projektem dla GPW i całego polskiego rynku kapitałowego jest wdrożenie nowego systemu transakcyjnego UTP. To przedsięwzięcie dookreśli wiele możliwości biznesowych i przyszłych wyzwań stojących przez warszawską giełdą. Zmiana technologii pozwoli na dużo większą szybkość obsługi transakcji i w praktyce usunie ograniczenia dotyczące liczby obsługiwanych zleceń i transakcji. Stworzy to dogodne warunki do wzrostu płynności i efektywności rynku. Lepsze parametry i funkcjonalności systemu umożliwią bardziej dynamiczny rozwój różnych kategorii instrumentów i podniosą komfort obsługi systemu przez jego użytkowników. Równolegle z implementacją systemu UTP, którego start na GPW został potwierdzony na 15 kwietnia 2013 r., GPW będzie realizowała programy związane z podnoszeniem płynności na rynkach akcji i derywatów oraz uruchomi nowe segmenty rynku instrumentów pochodnych (tj. opcje na akcje, kontrakty futures na obligacje skarbowe oraz na stawkę WIBOR, a także rozliczane finansowo instrumenty pochodne na towary giełdowe). Po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji technologii rozpoczniemy pracę nad etapem drugim – uruchomienia wyspecjalizowanej platformy obrotu instrumentami pochodnymi.

Zmienimy także zasady kształtowania relacji z otoczeniem. Tylko partnerskie i oparte na wzajemnym szacunku relacje mogą prowadzić do efektywnej współpracy nad kształtowaniem i dalszym rozwojem polskiego rynku kapitałowego. Będzie to szczególnie ważne przy aktualizacji strategii GPW, którą planujemy na 2013 r. Chcemy również zainicjować dyskusję dotyczącą rewitalizacji strategii rozwoju całego rynku kapitałowego w Polsce, tak by w większym stopniu uwzględniała ona uwarunkowania międzynarodowe. Jej celem powinna być budowa płynności i przyciąganie na GPW dużych spółek, o równie dużym free-float. Nie zapomnimy oczywiście o potrzebach mniejszych przedsiębiorstw, ale będziemy chcieli też w większym stopniu zadbać o standardy panujące na dedykowanym dla nich rynku NewConnect.

Adam Maciejewski,

Prezes Zarządu

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.