Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
  Rok zakończony 31 grudnia   
  2012 2011 2012 2011
  w tys. zł w tys. euro(1)
Przychody ze sprzedaży 195 932 252 524          46 818          61 295
Rynek finansowy 193 114 248 345          46 144          60 281
Rynek towarowy 980 775               234               188
Przychody pozostałe 1 838 3 404               439               826
Koszty działalności operacyjnej 114 877 123 553          27 450          29 990
Pozostałe przychody 5 399 326             1 290                 79
Pozostałe koszty 10 573 1 585             2 526               385
Zysk z działalności operacyjnej 75 881 127 712          18 132          30 999
Przychody finansowe 22 337 21 461             5 337             5 209
Koszty finansowe 17 018 402             4 066                 98
Zysk przed opodatkowaniem 81 200 148 771          19 403          36 111
Podatek dochodowy 15 642 27 623             3 738             6 705
Zysk netto za okres 65 558 121 148          15 665          29 406
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 1,56 2,89 0,37 0,70
EBITDA(2) 89 614 142 625          21 413          34 619
(1) Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r. oraz 1 EUR = 4,1198 PLN w 2011r.)." (2) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
  Stan na dzień   
  31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
  w tys. zł w tys. euro(1)
Aktywa trwałe        443 592        229 253        108 505          51 905
Rzeczowe aktywa trwałe         129 010         127 585           31 557           28 886
Wartości niematerialne           35 383           35 285             8 655             7 989
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
i zależnych
        262 149           48 567           64 123           10 996
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży           11 183           11 795             2 735             2 670
Pozostałe aktywa trwałe             5 867             6 021             1 435             1 363
Aktywa obrotowe        206 391        358 000          50 485          81 054
Należności handlowe oraz pozostałe należności           23 640           27 578             5 783             6 244
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               118           56 647                 29           12 825
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty         177 565         273 515           43 434           61 926
Pozostałe aktywa obrotowe             5 067               260             1 240                 59
AKTYWA RAZEM        649 983        587 253        158 990        132 959
Kapitał własny          384 881         382 670           94 144           86 640
Zobowiązania długoterminowe         247 336         174 406           60 500           39 487
Zobowiązania krótkoterminowe           17 766           30 177             4 346             6 832
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM        649 983        587 253        158 990        132 959
(1) Wykorzyst ano średnie kursy EUR/P LN Narodowego Banku P olskiego w dniach 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 P LN) oraz 31.12.2011 r. (1 EUR = 4,4168 P LN).
Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A.

Rok zakończony/ Stan na dzień
  
31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 45,7% 56,5%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 38,7% 50,6%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 17,1% 31,1%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane(1)/ Kapitał własny)
63,2% 44,5%
(1) Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego

 

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.