Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
  Rok zakończony 31 grudnia
  2012 2011 2012 2011
  w tys. zł w tys. euro(1)
Przychody ze sprzedaży 273 825 268 797 65 430 65 245
Rynek finansowy 208 144 262 153 49 736 63 632
Rynek towarowy 62 646 2 011 14 969 488
Przychody pozostałe 3 035 4 633 725 1 125
Koszty działalności operacyjnej 148 490 133 966 35 482 32 518
Pozostałe przychody 10 505 438 2 510 106
Pozostałe koszty 10 583 1 613 2 529 392
Zysk z działalności operacyjnej 125 257 133 656 29 930 32 442
Przychody finansowe 14 074 14 384 3 363 3 491
Koszty finansowe 17 800 448 4 253 109
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 9 243 15 470 2 209 3 755
Zysk przed opodatkowaniem 130 774 163 062 31 248 39 580
Podatek dochodowy 24 544 28 920 5 865 7 020
Zysk netto za okres 106 230 134 142 25 383 32 560
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (2) (w PLN, EUR) 2,52 3,19 0,60 0,77
EBITDA(3) 151 064 164 745 36 097 39 989
(1)Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez NBP (odpowiednio: 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r. oraz 1 EUR = 4,1198 PLN w 2011 r.). (2) Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej. (3) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
   Stan na dzień 
  31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
  w tys. zł w tys. euro(1)
Aktywa trwałe 512 004 355 291 125 239 80 441
Rzeczowe aktywa trwałe 133 115 128 672 32 561 29 132
Wartości niematerialne 209 545 60 621 51 256 13 725
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 151 213 147 894 36 988 33 484
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 11 183 11 795 2 735 2 670
Pozostałe aktywa trwałe 6 948 6 309 1 700 1 428
Aktywa obrotowe 447 020 377 616 109 344 85 495
Należności handlowe oraz pozostałe należności 62 929 29 620 15 393 6 706
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 56 651 29 12 826
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 378 883 291 085 92 677 65 904
Pozostałe aktywa obrotowe 5 089 260 1 245 59
AKTYWA RAZEM 959 024 732 907 234 583 165 936
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 554 513 523 209 135 637 118 459
Kapitał mniejszości 1 377 1 283 337 290
Zobowiązania długoterminowe 247 842 175 517 60 624 39 739
Zobowiązania krótkoterminowe 155 292 32 898 37 985 7 448
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 959 024 732 907 234 583 165 936
(1) Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN NBP w dniach 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN) oraz 31.12.2011 r. (1 EUR = 4,4168 PLN).

 

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
  Rok zakończony/ Stan na dzień
  31 grudnia
2012
31 grudnia
2011
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 55,2% 61,3%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/
Przychody ze sprzedaży)
45,7% 49,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich
12 m-cy)
19,7% 25,6%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane (1) /
Kapitał własny)
43,9% 32,5%
(1) Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.